«Музейхэм ячэщ» Адыгеир хэлэжьэщт

Илъэс къэс зэхащэрэ мэфэкI Iофтхьабзэр музейхэм я Дунэе мафэу жъоныгъуакIэм и 18-м хагъэунэфыкIырэм фагъэшъуашэ. Мы илъэсым ар хэгъэгум ишъолъыр пэпчъ щыкIощт. Музейхэм яIофшIэгъу уахътэ зы пчыхьэкIэ лъагъэкIотэщт, нэмыкI культурэ IофшIапIэхэри а пчыхьэм музей плъышъор зыгъотыгъэу хъущтых.

Мыгъэ егъэджэкIо-гъэсакIом и Илъэс, ащ имэхьанэ дыригъаштэу «Музейхэм ячэщ» зыфиIорэ мэфэкIым джэпсалъэу «История и истории» щыкIагъэтхъыщт. Мы темэм тарихъ уахътэр къиIотыкIыгъэн къодыер арымырэу, ахэм ахэлэжьэрэ цIыфхэм анаIэ лIыхъужъхэм, гъэсакIохэм, угъоякIохэм, IэшIэгъэ зэфэшъхьафхэмкIэ IэпэIасэхэм, анахь художественнэ произведение гъэшIэгъонхэм, хъугъэ-шIэгъэ инхэу уасэ зиIэхэм ыкIи шIэныгъакIэхэу къыхагъэщыгъэхэм гу алъарагъэтэн мурад иI.

Адыгэ Республикэм икъэралыгъо ыкIи чIыпIэ музейхэр Iофтхьабзэм хэлэжьэщтых ыкIи хэти ипрограммэ жъоныгъуа­кIэм и 19-м ащ къырихьылIэщт.

«Музейхэм ячэщ-2023» зыфиIорэм къыдыхэлъытагъэу жъоныгъуакIэм и 19-м сыхьатыр 16-м АР-м и Сурэт гъэлъэгъуа­пIэ мастер-классхэр щыкIощтых, хьакIэхэм искусствэм ишъошэ зэфэшъхьафхэм – алырэгъу шъэным, дышъэидэным, ныб­джэгъу ыкIи нэмыкI шаржхэм (сэмэр­къэу дахэм илъ), сурэтшIыкIэм защаушэтыщт. Мыщ IэпэIасэхэри хэлэжьэщтых.

Мы мафэм, пчыхьэм сыхьатыр 6-м щегъэжьагъэу 8-м нэс, Красногвардейскэ краеведческэ музеим кIэлэегъэджэ-фронтовикхэм афэгъэхьыгъэ Iофтхьабзэу «Славим мы величие учителя!» зыфиIорэр щырагъэкIокIыщт.

Адыгэкъалэ дэт краеведческэ музейри Iофтхьабзэм хэлажьэ мэфэкIэу «Педагоги – ветераны войны» зыфиIорэмкIэ.

Джэджэ район краеведческэ музееу П. П. Тынченкэм ыцIэ зыхьырэм программэу «Из воспоминаний о школьной жизни» къыгъэхьарызыгъ, ащ хэлэжьэщтых егъэджэн IофшIэным иветеранхэр.

Мыекъопэ районым ит краеведческэ музееу зэшъхьэгъусэхэу И. В. ыкIи Е. И. Жерноклевхэм ацIэкIэ щытым мафэм къыщегъэжьагъэу пчыхьэм сыхьатыр 8-м нэс «Музейхэм ячэщ» щыкIощт.

Ащ музеим изэхэщакIохэм яхьылIэгъэ къэгъэлъэгъон баеу «Основатели музея — участники ВОВ» зыфиIорэр цIыфхэм къыщяжэ. Джащ фэдэу экскурсиеу «Бое­вая слава» зыфиIорэр рагъэкIокIыщт.

МэфэкI дахэу «Музейхэм ячэщ» Адыгеим зэфэдэкIэ шIуагъэ къытэу зэрэщыкIощтыр нафэ.
(Тикорр.).