Медалибгъу къахьыгъ

БоксымкIэ Къыблэ федеральнэ шъолъырым ипервенствэ Адыгеим илIыкIохэм медали 9 къыщахьыгъ. Илъэс 13 — 14 ыкIи 19 — 22-рэ зыныбжьхэм заушэтыгъ. Зэнэкъокъухэр жъоныгъуакIэм и 10-м щегъэжьагъэу и 17-м нэс Мыекъуапэ щыкIуагъэх.

Спортсменхэм аныбжь ыкIи яонтэгъугъэ елъытыгъэу зэтеутыгъэхэу зэнэкъокъугъэх. Мыекъуа­пэ, Адыгэкъалэ ыкIи Мыекъопэ районым ялIыкIохэм гъэхъэгъэшIухэр ашIынхэ афызэшIокIыгъ.

ТекIоныгъэр къыдахыгъ Мушег Баяндурян, Евгений Жоровым, Армен Арустамян ыкIи Никита Масленниковым. Джащ фэдэу тибоксерхэм ятIонэрэ чIыпIитIу къыдахыгъ, гъогогъуищэ ящэнэрэ хъугъэх.

Зэнэкъокъум изэфэхьысыжьхэмкIэ Краснодар краим икомандэ текIоныгъэр къыдихыгъ. ЯтIо­нэрэ чIыпIэр зэдагощыгъ Адыгеим ыкIи Ростов хэкум якомандэхэм, ахэм дышъэ медалэу плIырыплI яI. Ящэнэрэ хъугъэх Къырым илIыкIохэр, ахэм дышъэ медалищ къыдахыгъ.

БЗЭШIУ Асхьад.