ШIэныгъэ гупчэ иных, культурнэ баиныгъэм иухъумакIох

Джырэ мафэхэм тиреспубликэ уасэ зиIэ шIэныгъэ ыкIи культурнэ гупчитIу — музей инитIу ит, яшъыпкъэу ахэр мэлажьэх.

Сурэтыр АР-м и Лъэпкъ музей ихъар­зынэщ.

1925-рэ илъэсым Адыгэ автоном хэкум изэгъэшIэнкIэ Обществэм хэтхэм къалэу Краснодар лъэпкъ музеир щызэхащэгъагъ. Ащ иIофышIэхэм чаныгъэ-гуетыныгъэ ахэлъыгъ ыкIи апэрэ пкъыгъохэри ахэм къаугъоигъагъэх: бзылъфыгъэ пхъэ цуакъэр, тыжьын бзылъфыгъэ бгырыпхыр, тыжьын мыхъур Iэлъыныр, кIэрахъоу дышъэ тхыпхъэ зиIэр. Апэрэ Iэшъхьэтетэу хэку музеим иIагъэр Наурзэ Ибрахьим, музеир ишъуашэкIэ тарихъ-этно­графическэу агъэнэфагъ.

Наурзэ Ибрахьимэ пшъэдэ­кIыжь инэу иIэр зэхишIэу, Iофым ишъыпкъэу Iууцогъагъ. Апэрэ мафэхэм къащегъэжьагъэу экспедициехэр зэхищэщтыгъэх ыкIи анахь пкъыгъо дэгъухэр музеим паекIэ къызIэкIигъэхьэгъагъэх. Музеир щыIэ зыхъугъэм щыублагъэу этнографиемкIэ, тари­хъымкIэ ыкIи адыгэхэм яархеологиекIэ пкъыгъо 962-рэ къаугъоигъ ыкIи ахэр фондым хэхьагъэх.
Адыгэ хэку гупчэр Краснодар къырахыжьи Мыекъуапэ къызахьыжьым музейри къэкощыжьыгъ, Адыгэ хэку краеведческэ музеир агъэпсыгъ.

1993-рэ илъэсым Адыгеим и Правительствэ иунашъокIэ, краеведческэ музеир АР-м и Лъэпкъ музей хъугъэ. Музей IофшIэнышхом зиIахь ин хэ­хьагъэхэу, зэоуж охътэ анахь хьылъэм ар зэтезгъэпсыхьа­жьыгъэхэу Азэмэтэ Мин-Къутас (пэщэ IэнатIэр ыгъэцэкIагъ), отдел пстэуми Iоф ащызышIэгъэ Любовь Лебеденкэр, я 60 — 80-рэ илъэсхэм музеим иди­ректорыгъэу Iэшъхьэмэфэ Любэ Мэрзанэ ыпхъур IофшIэкIо мыпшъыжьыгъэх. Илъэси 10-м ехъурэ музеим пэщэныгъэ дызэрихьагъ Абрэдж Альмир Нухьэ ыкъом.

Джырэ мафэхэм АР-м и Лъэпкъ музей угъоигъэ гъэ­шIэгъонхэр, экспонат дэгъубэ, пчъагъэмкIэ мин 280-м лъыкIахьэу, чIэлъых. Скульптурэр, графикэр, я ХIХ — ХХI-рэ лIэ­шIэгъухэм яизобразительнэ искусствэ, декоративнэ-при­кладной искусствэр, гъучI ыкIи мыжъо лъапIэхэм ахэшIыкIыгъэ пкъыгъохэр, адыгэ лъэпкъ шъуашэр, ар зэрагъэдэхэрэ пкъыгъохэр, тыжьын бгъэгупэ чыIухэр, бгырыпххэр, къамэхэр, къэмалъэхэр, нэмыкIхэр бэу фондым хэлъых.

АР-м и Лъэпкъ музей культурнэ баиныгъэхэм яухъумакIоу научнэ-ушэтын IофшIэныр егъэ­цакIэ: музеим научнэ отделэу 9 иI, ежь иунэе тхылъеджапIэ ыкIи хъарзынэщ иIэх. Джырэ мафэхэм Лъэпкъ музеим ипащэр Джыгунэ Фатим Къадырбэч ыпхъур ары, ащ игуадзэр Шэуджэн Налмэс.

ХэгъэунэфыкIыгъэн фае ­Лъэпкъ музеим сыдигъуи къэгъэлъэгъон IофшIэнышхо зэрэщыкIорэр. Ащ унакIэу фашIы­гъэм зычIэхьажьыгъэхэ нэуж, унитIу зыубытырэ экспозициякIэу «Культура и быт адыгов в конце ХVIII — начале ХIХ вв» зыфиIорэр 2001-м къыщызэ­Iуахыгъагъ, ар егъэжьэпIэшIу хъугъэ. ТекIоныгъэм ия 60-рэ, ия 75-рэ илъэсхэм афэгъэхьыгъэ мэфэкI къэгъэлъэгъонхэр жъоныгъуакIэм, 2005-рэ ыкIи 2020-рэ илъэсхэм щызэхаща­гъэх. Илъэс къэс музеим тарихъ хъугъэ-шIагъэхэм афэгъэхьыгъэ къэгъэлъэгъон 20 фэдиз щырагъэкIокIы, лъэпкъым хьалэлэу фэлэжьэгъэ шIэныгъэлэжьхэм ацIэкIэ Iофтхьабзэхэр зэхащэх. 2010-рэ илъэсым Лъэпкъ музеир зызэхащагъэр илъэс 85-рэ зэхъум, къэгъэлъэгъонэу «Живое прошлое. Наследие Рес­публики Адыгея в музейных коллекциях» зыфиIорэр къыщызэIуахыгъагъ. Ащ апэрэу къэлэдэсхэм ыкIи республикэм щыпсэухэрэм фондым хэлъ экспонат анахь дэгъухэр ща­лъэгъугъэх.

Тщыгъупшэ мыхъущтыр АР-м и Лъэпкъ музей ылъапсэ зи­дзы­гъэм къыщегъэжьагъэу кIэлэеджакIохэм, ныбжьыкIэхэм япIуныгъэ-гъэсэныгъэ зыкъе­гъэIэтыгъэнымкIэ Iофышхо зэрилэжьырэр, экскурсие ыкIи къэгъэлъэгъон зэфэшъхьафхэр, мэфэкI Iофтхьабзэхэр бэу зэрэзэхищэхэрэр ары.

Мамырыкъо Нуриет.