ТиблэкIыгъэ сурэтшIыгъэхэм къаIуатэ

ЖъоныгъуакIэм и 17-м Адыгэ Республикэм и Сурэт къэгъэлъэгъуапIэ Адыгеим ипрофессиональнэ сурэтышI Iэпэ­Iасэхэм япроизведениехэу я ХIХ-рэ лIэшIэгъум щыIэгъэ Кавказ заом хэкIодагъэхэм яшIэжь фэгъэхьыгъэ къэгъэлъэ­гъоныр къыщызэIуахыгъ.

Экспозицием IофшIэгъэ 80 фэдиз хэхьагъ, ахэр живописым, графикэм, декоративно-прикладной искусствэм, скульптурэм арылъых ыкIи автор 30-м яIэшIагъэхэу портретыр, пейзажыр, натюрмортыр зыхэлажьэрэх.

Адыгэхэм яшIэжь-шъыгъо мафэ ипэгъокI къэгъэлъэгъоным цIыфхэр нэIуасэ ащыфэхъущтых IофшIагъэхэу: «Вехи прошлого» Аккизов Я.А. ыкIи С.К. Меджидовам яем, А. Бырсырым иеу «Горы», Т. Къатым икартинэу «Пир нартов», Хьапыщт Айсэм иIофшIагъэу «Нартский эпос», «Ф. ПIэтIыуащэм иеу «Священное дерево адыгов», А. Жиловым ышIыгъэу «Черкес и черкешенка», Н. ЛэупакIэм исурэтэу «Натюрморт дольменной культуры», В. Мехед иеу «Горное озеро», Э. Овчаренкэм ышIыгъэу «Близ Курджипса», С. Умарэм икартинэу «Горный пейзаж», Р. Хъуажъым иеу «И будет род…», Г. Бжьэмыхъум иIофшIагъэу «Чабан» зыфи­Iорэм, нэмыкIхэми.

Къэгъэлъэгъоным зэрэщытэу тарихъ хъугъэ-шIагъэхэм ягуп­шысэхэм уахещэ, а зэкIэ нэм къыкIегъэуцох Кавказым ичIы­опс дэхэ зэкIужь гупсэфыныгъэ­-тынчыгъэр ыкIи нэмыкI зэхашIэхэр къегъэущых, нартхэм ядунай гъэшIэгъон зыфэдагъэм ыкIи а лъэхъан чыжьэм щыпсэугъэ адыгэхэм апэкIэкIыгъэу, ащэчыгъэм гукIэ уанэсы, ижъы­рэ адыгэ лъэпкъым рэхьатныгъэрэ мамырныгъэрэ непэ иIэным ыуасэ зэхыуагъашIэ, шIукIэ уафэлъаIо.

Дзэукъожь Нуриет.