ПсэупIэу Красногвардейскэм щызэхащагъ

Унагъом и Мафэ ехъулIэу псэупIэу Красногвардейскэм спорт мэфэкI щырагъэкIокIыгъ. Адыгеим ирайонхэм зэкIэм къарыкIыгъэ унэгъо командэхэр Iофтхьабзэу «Всей семьей на выходной!» зыфиIорэм хэлэ­жьагъэх. Ар зыщырагъэкIокIыгъэр спорт комплексэу «Кавказыр» ары.

МэфэкI зэнэкъокъум хэлажьэ­хэрэм къафэгушIуагъэх ащ изэхэщакIохэу АР-м IофшIэнымкIэ ыкIи социальнэ хэхъоныгъэмкIэ иминистрэу Мырзэ Джанбэч, Красногвардейскэ районым ипащэу Гъубжьэкъо Темур. Ахэр командэхэм гъэхъагъэхэр ашIынхэу къафэлъэIуагъэх, унагъом имэхьанэ гъэпытэгъэныр Iофтхьабзэм ипшъэрылъ шъхьаIэу зэрэщытыр хагъэунэфыкIыгъ.

Спорт мэфэкIым узыгъэчэфырэ эстафетэхэр хэхьагъэх. Джащ фэдэу чIыпIэ творческэ купхэм къэгъэлъэгъон гъэшIэгъонхэр рагъэкIокIыгъэх.

Тэхъутэмыкъое районым къи­кIыгъэ БжьашIохэм яунагъо текIоныгъэр къыдихыгъ. ЯтIонэрэ чIыпIэр къыдахыгъ Мыекъуапэ щыщ Исаевхэм. Ящэнэрэ хъу­гъэх Джэджэ районыр къэзыгъэлъэ­гъогъэ Яковлевхэм яунагъо. Унагъохэм зэкIэми дипломхэр ыкIи шIухьафтынхэр афашIыгъэх. ХагъэунэфыкIырэ чIыпIищыр зыфагъэшъошагъэхэм хэушъхьафыкIыгъэ пкъыгъо шIыгъэхэр ыкIи IэшIу-IушIу шIухьафтынхэр ара­тыгъэх.