Нэбгыри 150-рэ хэлэжьагъ

Художественнэ гимнастикэмкIэ Мыекъуапэ ипервенствэ нэбгыри 150-рэ зэрищэлIагъ. Анахь бзылъфыгъэ спорт лъэпкъэу алъытэрэм Адыгеим зыщеушъомбгъу. Спорт клуб заулэмэ ыкIи спорт еджапIэу В.С. Максимовым ыцIэ зыхьырэм яспортсменкэхэр зэнэкъокъум хэлэжьагъэх.

Пшъашъэхэм аныбжь елъытыгъэу куп 11-у зэтеутыгъагъэх, ахэр шъхьэзэкъо ыкIи куп упражнениехэмкIэ зэнэкъокъугъэх. Анахь медалыбэ къэзыхьыгъэхэр спорт еджапIэу N 2-м зыщызыгъэсэхэрэ Яна Цехановичрэ Яна Кострэ. Ахэм апэрэ чIыпIищ, ятIонэрэ чIыпIитIу къыдахыгъ, джащ фэдэу ящэнэрэуи хъугъэх.