Апэрэ финалистыр къэнэфагъ

Европэм икомандэ анахь лъэшхэр зыхэлэжьэхэрэ чемпионхэм ялигэ иапэрэ финалист къэнэфагъ. Ар Италием икомандэу «Интер» зыфиIорэр ары.

ГъэшIэгъоныр къалэу Милан къэзыгъэлъэгъорэ командэхэу «Интер» ыкIи «Милан» финалныкъом щызэIукIагъэх. ЕшIэгъуитIури «Интер» къыхьыгъ ыкIи финалым ихьагъ.

БЗЭШIУ Асхьад.