Нэбгыри 146-рэ хэлэжьагъ

Лъэс зекIонымкIэ марафон республикэм икъэлэ шъхьаIэ щыкIуагъ. Хабзэ зэрэхъугъэу, ащ кIэщакIо фэхъугъ Мыекъуапэ физическэ культурэмкIэ ыкIи спортымкIэ и Комитет. Iофтхьабзэм зэкIэмкIи нэбгыри 146-рэ хэлэжьагъ, нахьыбэу зызыушэтыгъэр бзылъфыгъэхэр ары.

Марафоным хэлажьэхэрэм пшъэрылъ шъхьаIэу яIагъэр мэфиблым къыкIоцI лъэбэкъу мини 105-рэ къакIуныр ары, ар километрэ 70-м ехъу. Социальнэ хъытыоу «Вконтакте» зыфиIорэм имобильнэ приложение ишIуагъэкIэ Iоф­тхьабзэм хэлажьэхэрэр ана­хьэу зыщычаныгъэхэ мафэхэр агъэунэфыгъэх —жъоныгъуакIэм и 8-м щегъэжьагъэу и 14-м нэс. Хэгъэгу зэошхом ТекIоныгъэр къызщыдахыгъэр илъэс 78-рэ зэрэхъугъэм фэгъэ­хьыгъэ Iофтхьабзэм къыдыхэ­лъытэгъэ шапхъэхэр нэбгырэ 82-мэ агъэцэкIагъэх.

— Мыщ фэдэ Iофтхьабзэхэм пшъэрылъ шъхьаIэу яIэр лъэс зекIоным ишIуагъэкIэ цIыфхэм япсауныгъэ агъэпытэн зэра­лъэкIыщтыр агурыгъэIогъэныр, щыIэныгъэм къыхэфэрэ лъэныкъо дэйхэм ахэр ащыухъу­мэгъэнхэр ары. Зэрагъэ­унэ­фыгъэм­кIэ, цIыфхэм нахьыбэрэ къа­кIухьэ къэс, аныбжь емы­лъытыгъэу, зидунай зыхъожьы­хэрэм япчъагъэ нахь макIэ мэхъу. Ащ дакIоу килограмм лыехэр зыхэбгъэкIынхэмкIи мы шIыкIэр IэрыфэгъушIу, — къыщаIуагъ Мыекъуапэ испорткомитет.

БЗЭШIУ Асхьад.