ЛIыхъужъым ишIэжь агъэлъэпIагъ

Советскэ Союзым и ЛIыхъужъэу Андырхъое Хъусен ишIэжь фэгъэхьыгъэ турнир мы мафэхэм рагъэкIокIыгъ. Ащ кIэщакIо фэхъугъэх Мыекъуапэ физическэ культурэмкIэ ыкIи спортымкIэ и Комитетрэ Адыгэ къэралыгъо университетымрэ.

Iофтхьабзэм хэлэжьагъэх хъулъ­фыгъэ волейбол команди 8: «Горизонт», «Айсберг», «Политехнический колледж МГТУ», «СШОР-2008», «СШОР-2007», «Восход АГУ», «Восток АГУ» зыфиIохэрэр, ЛIыхъужъым ыцIэ зыхьырэ Адыгэ кIэлэегъэджэ колледжыр.

Зэнэкъокъум текIоныгъэр къы­щыдихыгъ командэу «Горизонтым», ятIонэрэ ыкIи ящэнэрэ чIыпIэхэр афагъэшъошагъэх «Айсберг» ыкIи «Политехнический колледж МГТУ» зыфиIохэрэм.

БЗЭШIУ Асхьад.