Мыекъуапэ илIыкIохэм гъэхъэгъэшIухэр ашIыгъэх

Теннис цIыкIумкIэ зэнэкъокъоу Апшеронскэ районым ипсэупIэу Николаенкэм щыкIуагъэм Мыекъуапэ илIыкIохэм дэгъоу зыкъыщагъэлъэгъуагъ, хагъэунэфыкIырэ чIыпIэхэр къафагъэшъошагъэх.

Хэгъэгу зэошхом ТекIоныгъэр къызыщыдахыгъэм ихэгъэунэфыкIын къыдыхэлъытагъэу спорт еджапIэу «Олимп» зыфиIорэм изэIухыгъэ первенствэ рагъэ­кIокIыгъ.

Аныбжь елъытыгъэу спортсменхэр купищэу гощыгъагъэх, ахэр текIоныгъэм ыкIи хагъэунэфыкIырэ чIыпIэхэм афэбэнагъэх. Мые­къуапэ олимпийскэ резервымкIэ испорт еджапIэу С.М. Джанчатэм ыцIэ зыхьырэм зыщызыгъэсэхэрэ Адам Матюшиным ыкIи Бзаго Дамир медальхэр къахьыгъэх, ахэр апэрэ ыкIи ятIонэрэ хъу­гъэх. КIалэхэр зыгъасэхэрэр Бзаго Рустам.

Джащ фэдэу олимпийскэ резервымкIэ спорт еджапIэу N 3-м илIыкIохэми гъэхъэгъэшIухэр ашIыгъэх. Тренерэу Татьяна Олейниковам ыгъасэхэрэм ха­гъэунэфыкIырэ чIыпIитIу къыда­хыгъ, ахэр Нэхэе Дмитрийрэ Арина Петровскаямрэ.

БЗЭШIУ Асхьад.