Апэрэ чIыпIэр къыдахыгъ

Зэдегъэштэн есынымкIэ дунэе зэнэкъокъоу къалэу Брест щыкIуагъэм Мыекъуапэ икомандэ апэрэ чIыпIэр къыщыдихыгъ. Адыгеир турнирым къыщызгъэлъэгъуагъэхэр олимпийскэ резервымкIэ спорт еджапIэу В.С. Максимовым ыцIэ зыхьырэм испортсменхэр ары. Ахэм аныбжь илъэси 7 — 10.

Брест, Минск, Санкт-Петербург ыкIи Баку ялIыкIохэм тиспортсменхэр янэкъокъугъэх. «Фламинго» зыфиIорэ Iофтхьабзэм дэгъу дэдэу зыкъыщагъэлъэгъуагъ Ярослав Стародубцевым, Софья Тришинам, Юлия Остапенкэм ыкIи Виолетта Журавлевам.

Мыекъуапэ илIыкIохэм лъэныкъо зэфэшъхьафхэмкIэ текIоныгъэр ыкIи хагъэунэфыкIырэ чIыпIэхэр къыдахыгъэх. ЗэкIэмкIи медаль 11 къахьыгъ: дышъэу 7, ятIонэрэ ыкIи ящэнэрэ чIыпIэхэр тIурытIу. Мыщ фэдэ зэфэхьысыжьхэм яшIуагъэкIэ Мые­къуапэ икомандэ апэрэ хъугъэ, ащ ыуж къинагъэх Баку ыкIи Минскэ яхэшыпыкIыгъэ командэхэр.

Спортсменхэр зыгъэхьазырыгъэ­хэр Мыекъуапэ олимпийскэ резервымкIэ испорт еджапIэу В.С. Мак­симовым ыцIэ зыхьырэм итренерэу Иван Говорковыр ары.

БЗЭШIУ Асхьад.