ХагъэунэфыкIырэ чIыпIэхэр къыдахыгъэх

ДзюдомкIэ зэIухыгъэ шъо­лъыр турнир къалэу Чер­кесскэ щыкIуагъ.

Мыекъуапэ олимпийскэ резервымкIэ испорт еджапIэу Кобл Якъубэ ыцIэ зыхьырэм зыщызыгъасэхэрэм гъэхъэгъэшIухэр ашIыгъэх, хагъэунэфыкIырэ чIыпIэхэр къыдахыгъэх. Зэнэкъокъур спорт комплексэу «Юбилейнэм» щыкIуагъ.

Зыныбжь илъэс 15-м шIомыкIыгъэхэм язэнэкъокъухэм Урысыем ишъолъыри 6-мэ къарыкIыгъэ спортсмен 700-м ехъу хэлэжьагъ. Адыгеим илIыкIохэм чанэу зыкъагъэлъэгъуагъ, алырэгъум дэгъоу щы­бэнагъэх ыкIи хагъэунэфыкIырэ чIыпIих къыдахыгъ. Ящэнэрэ хъугъэх Юрий Щетинкэрэ Арутюн Авагянрэ, ятIонэрэ чIыпIэр къафагъэшъошагъ Хьакурынэ Даутэрэ Хьалащтэ Ислъамрэ, текIоныгъэр къыдахыгъ Хьасанэкъо Алыйрэ Альберт Лаврентьевымрэ. КIалэхэр зыгъасэхэрэр Хьакурынэхэу Дамиррэ Ларисэрэ.

БЗЭШIУ Асхьад.