Мызыгъэгум шIуахьыгъ

«Зэкъошныгъ» (Мыекъуапэ) — «Алания-2» (Владикавказ) — 1:2 (1:0).

Урысыем ипервенствэ иятIо­нэрэ едзыгъо къыдыхэлъытэгъэ ешIэгъухэр командэхэм яIагъэх. Я 2-рэ лигэм хэтхэу я 7 — 13-рэ чIыпIэхэр зыубытыгъэхэм ахэ­фэгъэ «Зэкъошныгъэр» Мые­къуапэ щешIагъ, командэу «Аланием» идубль IукIагъ ыкIи текIоныгъэр хьакIэхэм къыдахыгъ.

Адыгеим икомандэ Ставрополь щыриIэгъэ зэIукIэгъур къызэрихьыгъэр футболыр зыгу ри­хьыхэрэм къыдалъытэзэ зэнэ­къокъум аужырэ чIыпIэхэр щызыIыгъ «Алания-2-м» зэрэтекIощтым яцыхьэ телъыгъ. Я 16-рэ такъикъым Iащэ Анзор Iэгуаор къэлапчъэм дидзагъ, пчъагъэр къызэIуихыгъ. Ау хьакIэхэр ащ къезэгъыгъэхэп, я 65-рэ такъи­къым пчъагъэр зэфэдиз ашIыгъ, Iэгуаор къэлапчъэм дэзыдзагъэр Руслан Гогниевыр ары. Мы футболист дэдэм я 92-рэ та­къикъым Iэгуаор дидзи, Влади-кавказ икомандэ текIоныгъэр къыфихьыгъ.

— Iэгуаор къэлапчъэм дэты­дзэнэу амалыбэ тиIагъ. А пшъэ­рылъыр загъэцакIэм тифутбо­листхэр нахь Iэсагъэх, яешIакIэ хэпшIыкIэу къыщыкIагъ. Ащ къы­хэкIыкIэ апэрэ таймым ыуж фут­болист заулэ зэблэтхъугъ, ау ащи ишIуагъэ къэкIуагъэп. Къэлапчъэм пэблагъэу шапхъэхэр амыукъонхэу футболистхэм ся­лъэIугъ, ау ари агъэцэкIагъэп. ЯтIонэрэ Iэгуаор тикъэлапчъэ къыдадзэным лъапсэ фэхъугъэр тиухъумакIохэм ащыщ зэрэхэу­къуагъэр ары, — къыIуагъ «Зэ­къошныгъэм» итренер шъхьаIэу Беслан Аджинджал.

ЖъоныгъуакIэм и 13-м «Зэ­къошныгъэр» Налщык щешIэщт, чIыпIэ командэу «Спартак» Iу­кIэщт.

БЗЭШIУ Асхьад.