Мыекъуапэ щызэхащагъэх

ТекIоныгъэшхом ия 78-рэ илъэс ихэгъэунэ­фы­кIын къыдыхэлъытагъэу зэдегъэштэн есынымкIэ Адыгеим ипервенствэрэ зэIухыгъэ къэлэ зэ­нэ­къокъоу «Зэкъошныгъ» зыфиIорэмрэ Мые­къуапэ щыкIуагъэх.

Зэнэкъокъухэм яплъынэу ­къеблэгъагъ олимпиадэ джэгунхэм гъогогъуищэ, Дунаим гъогогъу пшIыкIуплIырэ ыкIи Европэм гъогогъуихрэ ячемпионкэу Алла Шишкинар. ОсэшIхэм ахэтэу зэлъашIэрэ спортсменкэр зэнэкъокъухэм алъыплъагъ. Мые­къуапэ имызакъоу, Краснодар, Таганрог, Стерлитамак ыкIи До­нецкэ къарыкIыгъэ синхронисткэхэм заушэтыгъ. Спортсменкэхэр лъэныкъуи 5-кIэ зэнэкъо­къугъэх, ахэм зэкIэми апэрэ чIыпIэхэр къащыдахыгъэх Мые­къуапэ олимпийскэ резервымкIэ испорт еджапIэу В. С. Максимовым ыцIэ зыхьырэм зыщызыгъасэхэрэм.

— Зэфэхьысыжьхэм тагъэрэзагъ. КIэуххэм ялъытыгъэу къалэу Брест щыкIощт дунэе зэнэкъокъоу «Фламинго» зыфиIорэм хэлэжьэщтхэ спорт­сменкэхэр къыхэтшыпыкIыгъэх, ахэм аныбжь илъэси 10-м нэсыгъ е нахьыкIэх, — къыIуагъ тренерэу Иван Говорковым.