ШIэжьыр агъэлъапIэзэ

ТекIоныгъэм и Мафэ ихэгъэунэфыкIын епхыгъэу республикэ общественнэ движениеу «Адыгэ Хасэр», Адыгеим иобществэу «Шыу Хасэр» кIэщакIо зыфэ­хъугъэхэ шы спортымкIэ мэфэкI зэхахьэу «Адыгэ шыу джэгу — Тэхъутэмыкъуай 2023» зыфиIорэр зэхащэ. Iофтхьабзэр жъоныгъуакIэм и 13-м Тэхъу­тэмыкъуае ишыгъэчъапIэу «Щагъдыим» щыкIощт.