ШIухьафтынхэм якъыдэхын IэшIэхыгъэп

Хэгъэгу зэошхом тицIыфхэм ТекIоныгъэшхор къызщыдахыгъэр илъэс 78-рэ зэрэхъугъэм фэгъэхьыгъэ шыгъачъэ республикэ ипподромым щыкIуагъ.

Хабзэ зэрэхъугъэу, мы мэфэкI Iофтхьабзэр илъэс къэс зэхащэ. Адыгеим икъэлэ шъхьаIэ имыза­къоу, республикэм ичIыпIэ зэфэшъхьафхэм ащыпсэурэ цIыфхэр шыгъачъэм ежэх. АР-м и Правительствэ иIэпыIэгъукIэ Iофтхьа­бзэр рагъэкIокIы.

Зэнэкъокъум еплъыгъэх Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат, АР-м и Къэралыгъо Совет — Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр, хэбзэ къулыкъухэм, общественнэ объединениехэм, ветеран ыкIи ныбжьыкIэ-патриотическэ организациехэм ялIыкIохэр.

Къызэдэчъэнхэм азыфагу къы­дэфэгъэ уахътэм Мыекъуапэ итворческэ купхэм, эстрадэм иорэдыIохэм, олимпийскэ резервымкIэ спорт еджапIэм чIэсхэм къагъэхьазырыгъэ къэгъэлъэгъон­хэм къэзэрэугъоигъэхэр яплъынхэ амал яIагъ. Джащ фэдэу кIэлэцIыкIу аттракционхэм Iоф ашIагъ.

ИлъэситIу ыкIи ащ нахьыбэ зыныбжь шыхэм якъызэдэчъэн цIыфхэм ашIогъэшIэгъоныгъ. ТекIоныгъэм и Мафэ, Хэгъэгу зэошхом иветеранхэм, Урысыем IофшIэнымкIэ и ЛIыхъужъэу Мэщ­бэшIэ Исхьакъ, зэшхэу

Кобэщыч Хьасанрэ Шумафэрэ яшIэжь, АР-м иминистрэхэм я Кабинет, Адыгеим и Къэралыгъо Совет — Хасэм ацIэкIэ агъэнэфэгъэ шIухьафтынхэм зэнэкъокъум хэлэжьагъэхэр афэбэнагъэх. Ау пстэуми анахь гъэшIэгъоныгъэр ыкIи цIыфхэр зэжагъэхэр яп­лIэнэрэ къызэдэчъэгъоу Адыгеим и ЛIышъхьэ ишIухьафтын зэры­лъыр ары, шIухьафтын фондыр сомэ мин 500 хъущтыгъ. Метрэ 1800-рэ зэрылъ гъогууанэм илъэ­сищ зыныбжь шы 12 къыщызэдэчъагъэх. «Лимит» зыцIэ шыр апэу къэсыжьыгъ (тесыгъэр Щыгъущэ Айдэмыр, зиер Кобэщыч Анзор, тренерыр Пщыжъ Артур). Республикэм ипащэу КъумпIыл Мурат текIоныгъэр къыдэзыхыгъэ­хэм ахъщэ шIухьафтыным дипломрэ кубокрэ игъусэхэу аритыжьыгъэх.

БЗЭШIУ Асхьад.