ТыфэгушIо!

Пстэумэ анахь лъапIэр цIыфмэ дахэкIэ уигугъу ашIэу, уилъэпкъ уфэшъыпкъэу уищыIэныгъэ гъогу къэпкIуныр ары. Джащ фэдэ цIыф жъоныгъуакIэм и 8-м зимэфэкI хэзыгъэунэфыкIыгъэ Пщыкъэнэ (Хъоц) Мае.

Ыгуи ыпси етыгъэу Улэпэ гурыт еджапIэм хьисапымкIэ илъэсыбэрэ ащ щыригъэджагъэх. Iофэу зыпылъыр щытхъу хэлъэу ыгъэцэкIагъ. ЗэрагъэшIорэ тхылъэу иIэри макIэп. ЕджакIомэ шIу алъэгъоу, иIофшIэгъухэм шъхьэкIафэ къыфашIэу, игупсэхэр ыгъэразэхэу, икъоджэгъумэ агъашIоу ищыIэныгъэ гъогу къекIу.

Мае итхыгъэхэр «Адыгэ макъэм» бэрэ къехьэх, цIыф дэгъухэм, IофышIэ пэрытхэм якъэбархэр цIыфхэм алъегъэ­Iэсы.

Зыныбжь хэкIотагъэу, IэпыIэгъу зищыкIагъэу Улапэ дэсхэм алъыкIоу алъып­лъэу, гущыIэкIи агу къыдищаеу щыт Мае. ТыфэгушIонэу, ишIушIагъэ тIотэнэу къыттефэ.

МэфэкIымкIэ тихъохъуи мыщ фэд:

УилъэкIи къыщымыкIэу,
Уиузынчъагъи пытэу,
УишIушIагъэхэри мыкIодэу,
Уигупсэмэ уадэтхъэжьэу,
Уиакъыли рыгъуазэхэу
Жьаоу бэрэ Тхьэм уашъхьащегъэт.

КIэлэегъэджэ колледжым къыщыбдеджэгъэ уипшъэшъэгъухэр.