ГъэшIэгъонэу зэхащагъ

Хэгъэгу зэошхом ТекIоныгъэр къызщыдахы­гъэр илъэс 78-рэ зэрэхъугъэм фэгъэхьыгъэ зэнэкъокъоу «Зарница» зыфиIорэр Адыгэ республикэ гимназием щыкIуагъ.

Сурэтыр Iэшъынэ Аслъан тырихыгъ.

Пэублэм гимныр къырагъа­Iозэ, Урысыем ыкIи Адыгеим ябыракъхэр кIэлэеджакIохэу ХъокIо Батыррэ Амурэ Адамрэ даIэтэягъэх.

Iофтхьабзэр къызэIуихыгъ Адыгэ республикэ гимназием ипащэу КIыкI Нуриет.

— ТекIоныгъэм и Мафэ ехъу­лIэу Iофтхьэбзэ зэфэшъхьафхэр илъэс къэс зэхэтэщэх. Мы мэ­фэкIым имэхьанэ нэбгырэ пэпчъ къыгурыIон фае, тинахьыжъхэр апсэ емыблэжьхэу пыим ебэны­гъэх, текIоныгъэм фэбэнагъэх. Ахэм яшIэжь дгъэкIоды хъущтэп. МэфэкIэу къэблагъэрэмкIэ сы­шъуфэгушIо, тидунай мамырэу, тиуашъо къаргъоу тыпсэунэу шъуфэсэIо, — къыIуагъ КIыкI Нуриет.

Iофтхьабзэм икъызэIухын хэлэжьагъ «лIыхъужъныгъэм иурок» илъэс пчъагъэ хъугъэу языгъэхьырэ, авиационнэ полкым икомандирэу, полковникэу Анатолий Маматовыр. Яхэгъэгу шIу алъэгъунэу, лIыхъужъныгъэ ахэлъынэу ыкIи ятарихъ ащымыгъупшэнэу ныбжьыкIэхэм ащ закъыфигъэзагъ.

«Зарницэм» я 5-рэ классым къыщегъэжьагъэу я 11-м нэс ащеджэхэрэр хэлэжьагъэх, зэ­кIэмкIи Iофтхьабзэм нэбгырэ 600 фэдиз къекIолIагъ, ахэр лъэныкъо зэфэшъхьафхэмкIэ зэнэкъокъугъэх.

— Непэрэ Iофтхьабзэм пшъэ­рылъ шъхьаIэу иIэр кIэлэцIыкIу­хэм ыкIи Iэтахъохэм яхэгъэгу шIу алъэгъоу пIугъэнхэр, ти­къэралыгъо итарихъ ашIэныр, Хэгъэгу зэошхом иветеранхэм ыкIи зэо кIыбым Iоф щызышIагъэхэм шъхьэкIафэ афашIыныр ары.

Орэд къэIонымкIэ, спорт зэ­нэ­къокъухэмкIэ, уIагъэ зыте­лъыр зэрэзепхьащтымкIэ, нэмыкIхэмкIэ кIэлэеджакIохэм зау­шэтыгъ, анахь дэгъухэр къэнэфэщтых. Ны-тыхэми, кIэлэегъаджэхэми, кIэлэеджакIохэми зэгурыIоныгъэ тиIэу мыщ фэдэ Iофтхьабзэхэм зафэтэгъэхьазыры, зэхэтэщэх. Мы мэфэкIым мэхьанэу иIэр ныбжьыкIэхэм къагурэIо. Заом фэгъэхьыгъэ орэдэу къаIощтхэр, ащыгъыщтхэр ежь-ежьырэу къыхахыгъэх, — къыIуагъ гимназием изавучэу Уджыхъу Аннэ.

ДЕЛЭКЪО Анет.
Сурэтыр Iэшъынэ Аслъан тырихыгъ.