Гъэмэфэ зекIо уахътэр аублагъ

ЖъоныгъокIэ зыгъэпсэфыгъо мафэхэр мы­гъэрэ илъэсым изекIо уахътэ икъызэIу­хын ублапIэ фэхъугъэх.

Шэртэнэ Мурат.

БлэкIыгъэ гъэмафэм къыгъэ­нэфагъ зекIохэм яшIоигъоны­гъэхэр, яамалхэр зэрэзэблэ­хъугъэхэр — хэгъэгум ишъо­лъырхэр ахэм нахь якIуапIэ хъу­гъэх. Зыщагъэпсэфынэу щы­лэ мазэмрэ жъоныгъуакIэмрэ тишъолъыр къихьэрэ цIыфхэм япчъагъэ зэрэбэм фэдэу, гъэмэфэ мэзищыми респуб­ликэм къакIохэрэм япчъагъэ къыщыкIэрэп. ЖъоныгъокIэ мэ­фэкIхэм гъэрекIо Мыекъопэ районым зекIо мин 35-рэ фэдиз къихьэгъагъ, мыгъи ащ къыщымыкIагъэу алъытэ.

АР-м зекIонымкIэ ыкIи зы­гъэпсэфыпIэ чIыпIэхэмкIэ и Комитет итхьаматэ игуадзэу Джарымэ Бэлэ тызэрэщигъэгъо­загъэмкIэ, 2022-рэ илъэсым щыублагъэу лъэпкъ проектэу «ЗекIоныр ыкIи хьэкIэ пэгъокIыным ииндустрие» зыфиIорэм епхыгъэ Iофтхьабзэхэр Адыгеим щагъэцакIэх. Ахэр АР-м икъэралыгъо программэу «ЗекIоным ихэхъоныгъ» зыфиIорэм къыхеубытэх. 2024-рэ илъэсым нэс ар агъэцэкIэщт. ЗыгъэпсэфыпIэу «Лэгъонакъэ» къызэIухыгъэ хъуным пае ищыкIэгъэ инфраструктурэм ипхырыщын 2023рэ илъэсым лъагъэкIотэщт. Гу­щы­Iэм пае, зекIо инфраструктурэм хэхъоныгъэ егъэшIыгъэнымкIэ проект 34-мэ къэралыгъо IэпыIэгъур гъэрекIо къырахыгъ. Модульнэ хьакIэщхэм яшIынкIэ проектхэм язэнэкъо­къуи Адыгеир хэлажьэ ыкIи а лъэныкъомкIи къэралыгъо IэпыIэгъум щэгугъы. ХэгъэунэфыкIыгъэн фае я 5 — 9-рэ классхэм ащеджэхэрэр яхэку ичIыопс, итарихъ нахь дэгъоу щыгъозэнхэм пае ыпкIэ зыхэмылъ зекIо гъогухэр респуб­ли­кэм зэрэщызэхащэхэрэр. ЗекIо паркэу «Дахъо игъэхъун» зыфиIорэм ищыкIэгъэ гъогу ыкIи инженернэ къэкIуапIэхэр ещэлIэгъэнхэм епхыгъэ Iофтхьа­бзэхэр 2023-рэ илъэсым лъыкIотэщтых. Республикэм ичIыгу Iахьхэу инвестиционнэ программэхэм ахэуцощтхэм ягъэ­нэфэн Комитетым зэшIуехы.

Дахъо пэблагъэу къыпэIулъ ДжэгокIо гъэхъунэм щашIыщт зекIо комплексым, зэ­зэгъы­ныгъэу ашIыгъэхэм ади­штэу, гъэстыныпхъэ шхъуан­тIэм ыкIи электроэнергием якъэ­кIуа­пIэхэр ращалIэх. ЗыгъэпсэфыпIэр

федеральнэ гъогум езып­хыщт лъэ­мыджхэм яшIын мы илъэсым аублэщт. IофшIэнхэр 2024-рэ илъэсым нэс зэшIуахыщтых.

Адыгеим изекIо гъогухэм ахэхъо. КIэхэр реестрэм хэгъэ­хьэгъэнхэм епхыгъэ IофшIэнхэр зэпымыоу лъэкIуатэх. Мыекъуа­пэ итарихъ чIыпIэхэм нэIуасэ уафэзышIырэ экскурсие зекIо гъогухэр гъэрекIо ащ хагъэхьагъэх. «Евгений Шварц и Мые­къуап» зыфиIорэр ахэм зэу ащыщ. ЗекIо гъогукIэхэу къыха­гъэщыхэрэм Комитетым щыхэплъэнхэу фэхьазырых. Ахэм адырагъэштагъэ хъумэ, зекIо операторхэм ядэкIыгъохэм ахагъэуцощтых.

Тэу Замир.