Гимназиеу N 22-м текIоныгъэр къыдихыгъ

Хэгъэгу зэошхом тицIыфхэм ТекIоныгъэр къызыщыдахыгъэм ия 78-рэ илъэс ихэгъэунэфыкIын къыдыхэлъытагъэу Мыекъуапэ икIэлэеджакIохэр шахмат псынкIэхэмкIэ зэнэкъокъугъэх. Муниципальнэ едзыгъом хэлэжьагъэх ублэпIэ классхэм арысхэр. Зэфэхьысыжьхэм къызэрагъэлъэгъуагъэмкIэ, текIоныгъэр къыдахыгъ гимназиеу N 22-м икIэлэеджакIохэм.

Зэнэкъокъум гъэсэныгъэм иучреждение 11 хэлэжьагъ. Мы спорт лъэпкъымкIэ гимназиеу N 22-р зэкIэм анахь лъэш. БлэкIыгъэ илъэ­сым фэдэу гимназистхэм дэгъу дэдэу зыкъагъэлъэгъуагъ, команднэ зэIукIэгъу 28-у яIагъэм щыщэу зы партиер ары ныIэп ашIуахьыгъэр. ЯтIонэрэ чIыпIэр къыдахыгъ гурыт еджапIэу N 17-м илIыкIохэм, гъэсэныгъэм игупчэу N 18-м икIэлэеджакIохэр ящэнэрэ хъугъэх.

Зэнэкъокъур швейцарскэ шIыкIэм тетэу кIуагъэ, тури 7 къыдыхэ­лъытэгъагъ.

ХагъэунэфыкIырэ чIыпIэхэр къыдэзыхыгъэхэм Мыекъуапэ гъэсэныгъэмкIэ и Комитет идипломхэр ыкIи имедальхэр афагъэшъошагъэх.