Медали 6 къахьыгъ

Краснодар краим и Северскэ район спорт акробатикэмкIэ изэнэкъокъу хэлэжьа­гъэх ыкIи хагъэунэфыкIырэ чIыпIи 6 къыщыдахыгъ Тэхъутэмыкъое районым испортсменкэхэм.

Зэгъусэ спортсменкэхэм язэнэкъокъу хагъэунэфыкIырэ чIыпIэхэр къащафагъэшъошагъэх Адыгеим илIыкIохэу Арина Гержиковам ыкIи Полина Бочкаревам, Мария Плахотинам ыкIи Полина Шатиловам.

Купхэм язэнэкъокъуи тэхъутэмыкъое акробаткэхэм хагъэунэфыкIырэ чIыпIитIу къыщыдахыгъ: ятIонэрэ хъугъэх Амалия Халиулловар, Алина Хомяковар, Арина Красиковар. Ящэнэрэ чIыпIэр къахьыгъ Виктория Гончаровам, Дарья Козловских, Елизавета Ефимовам. Пшъашъэхэр зыгъасэхэрэр Ольга Захаровар ары. Джащ фэдэу тренерэу Арусяк Севикян испортсменкэхэу Елизавета Тарасовар, Кира Антоновар ыкIи Айзанат Кунтугановар ятIонэрэ хъугъэх.

Тэхъутэмыкъое районым испорт еджапIэу N 3-м зыщызыгъасэхэрэ Ирина Варанкинам, Юлиана Боюкян, Алина Пономаренкэм, Мыгу Ясминэ ыкIи Елизавета Боюкян текIоныгъэр къыдахыгъ.

БЗЭШIУ Асхьад.