«Ащэмэзыр» агъэшIуагъ

Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат непэ республикэм и Лъэпкъ музей ихьакIэщ фоль­клор-этнографическэ купэу «Ащэмэзым» щыIукIагъ. Апэрэ каналым имузыкальнэ проектэу «По­ем на кухне всей страной» зыфиIорэм хэлэжьэгъэ купыр гъэрекIо финалым ихьэгъагъ.

Сурэтыр: А. Гусев.

Ансамблэу «Ащэмэзым» хэт­хэм адыряIэгъэ зэIукIэм хэлэжьагъэх УФ-м Iоф­шIэнымкIэ и ЛIыхъужъэу, тхакIоу, общественнэ IофышIэу МэщбэшIэ Исхьакъ, АР-м культурэмкIэ иминистрэу Аулъэ Юрэ, Мые­къуапэ имэрэу Геннадий Митрофановыр, общественнэ движениеу «Адыгэ Хасэм» итхьаматэу ЛIымыщэкъо Рэмэзан, гуманитар ушэтынхэм апылъ Адыгэ респуб­ликэ институтэу Т. КIэращэм ыцIэ зыхьырэм ипащэу ЛIыIужъу Адам, АР-м и Лъэпкъ музей идиректорэу Джыгунэ Фатимэ.

«Ащэмэзым» ихудожественнэ пащэу Бастэ Асиет яколлектив Апэрэ каналым имузыкальнэ проект зэрэхэлэжьагъэр, творческэ гухэлъэу яIэхэр къафиIотагъ.

Пчыхьэзэхахьэр зезыщэгъэ Тэу Замирэ зэрэхигъэунэфыкIыгъэмкIэ, 2005-рэ илъэсым АР-м лъэпкъ культурэмкIэ и Гупчэ ансамблэр щызэхащагъ. 2012-рэ илъэсым коллективыр творческэ объединениеу «Ошъадэм» хэ­хьагъ, илъэсищ тешIагъэу «Народнэ самодеятельнэ коллектив» зыфиIорэ цIэр къыфагъэшъо­шагъ. Ансамблэм хэтхэр Беданэкъо Алан, КIуращынэ Адам, Шъэо­къуй Айдэмыр, ЛIыхъурэе Анзор, Сапый Аскэр, Биданэкъо Жьыут.

Ансамблэм хэтхэм ижъырэ адыгэ орэдхэр къаIо, адыгэхэм яIорыIуатэ, лъэпкъ шэн-хабзэхэр зэрагъашIэх. Хэгъэ­гум ичIыпIэ зэфэшъхьафхэм ахэм ятворчествэ къащагъэлъагъо. Адыгеим, Къэбэртэе-Бэлъкъарым, Къэрэщэе-Щэр­джэ­сым, Германием ит къалэу Мюнстер ащыкIогъэ культурэ Iофтхьэбзабэмэ «Ащэ­мэзыр» ахэлэжьагъ, мызэу, мытIоу зэнэкъокъу, фестиваль зэфэшъхьафхэм ялауреат хъугъэ, дипломхэр къащихьыгъэх. 2023-рэ илъэсым ищылэ мазэ зигугъу къэтшIырэ купыр Апэрэ каналым ишооу «Поем всей страной» зыфиIорэм ифинал ихьагъ. Щыт­хъу­цIэу «АР-м лъэпкъ творчествэмкIэ изаслуженнэ коллектив» зыфиIорэр къыфагъэ­шъо­шагъ.

АР-м и ЛIышъхьэ ансамблэм ипащэрэ иколлективрэ творческэ гъэхъагъэхэр зэрашIыгъэхэмкIэ, телепроектышхом чанэу зэрэхэ­лэжьагъэхэмкIэ афэгушIуагъ, юбилей медалэу «Адыгэ Респуб­ликэр зызэхащагъэр илъэси 100 хъугъэ» зыфиIорэр аритыгъ, шIушIэ IэпыIэгъу купым рагъэгъотынэу пшъэрылъ афишIыгъ.

«Адыгеим имызакъоу, тихэгъэгу инэмыкI шъолъырхэм арысхэми лъэпкъ орэдхэр къызэрэшъуIорэр агу рехьы. Шъо Урысыем исхэр тикультурэрэ тишэн-хабзэхэмрэ нэIуасэ афэшъушIыгъэх. ШъуиIэпэIэсэныгъэ зэрэхэхъощтым, шъуизэчый зы­къызэрэIуихыщтым, творческэ гъэхъэгъакIэхэр зэрэшъушIыщтхэм сицыхьэ телъ. ЫпэкIэ шъу­лъыкIотэнэу, гухэлъышIоу шъуи­Iэхэр къыжъудэхъунхэу сышъу­фэлъаIо», — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Лъэпкъ орэдхэм якъэIонкIэ ижъырэ хабзэхэр къызэтегъэ­нэжьыгъэнхэм, народнэ творчествэм изегъэушъомбгъункIэ амалыкIэхэр гъэфедэгъэнхэм мэхьанэшхо зэряIэр зэIукIэм хэлэжьагъэхэм хагъэунэфыкIыгъ.

МэщбэшIэ Исхьакъи, ЛIымыщэкъо Рэмэзани, ЛIыIужъу Ада­ми, нэмыкI хьакIэхэри «Ащэмэзым» хэтхэм афэгушIуагъэх, орэдкъэIонымкIэ гъэхъэгъа­кIэхэр ашIынэу афэлъэIуагъэх.

Ансамблэм иорэдыIохэм ижъы­рэ орэд заулэ, Апэрэ каналым ишоу къыщаIогъэ джырэ орэдхэм ащыщхэр къаIуагъэх. ХьакIэхэм апашъхьэ ансамблэм хэт кIэ­лэцIыкIухэми орэд къыщаIуагъ. Пчыхьэзэхахьэм къыра­гъэблэгъагъэхэр кIэлэцIыкIухэм афэлъэIуагъэх ансамблэм ихэбзэшIухэр лъагъэкIотэнэу, творческэ гъэхъагъэхэр ашIынхэу.

АР-м и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу