Я 17-у зэхащагъ

Е. А. Погореловым ишIэжь фэгъэ­хьыгъэ Урысые зэнэкъокъухэр къа­лэу Волгоград щыкIуагъэх.

Адыгеим идзюдоистхэм дэгъоу зыкъагъэлъэгъуагъ, гъэхъэгъэшIухэр ашIыгъэх. Iофтхьабзэр я 17-у зэхащагъ.

Москва, Санкт-Петербург, Краснодар краим, Оренбургскэ, Ставрополь, Саратов, Астраханскэ, Челябинскэ, Тюменскэ, Тульскэ, Ростов, Самарскэ, Курганскэ ыкIи Орловскэ хэкухэм,

Къэбэртэе-Бэлъкъарым, Темыр Осетием, Дагъыстан, Ингушетием, Къэрэщэе­-Щэрджэсым яспортсменхэм заушэтыгъ. Зэ­кIэмкIи нэбгырэ 260-рэ хъущты­гъэх: хъулъфы-
гъи 189-рэ ыкIи бзылъфыгъэ 71-рэ.

— ЗэлъашIэрэ дзюдоистэу Евгений Погореловым ишIэжь фэгъэхьыгъэ турнирыр апэрэ илъэсэп зэрэзэхатщэрэр. Ау мыщ къекIолIэгъэ спортсменхэм япчъагъэ мыгъэ хэпшIыкIэу нахьыбэ хъугъэ ыкIи къалэу Кемеровэ щыкIощт Урысыем ичемпионат хэлэжьэщтхэм яхэшыпыкIын едзыгъо хъугъэ, — къыIуагъ Урысыем дзюдомкIэ
и федерацие ипрезидентэу Сергей Соловейчик.

Адыгеим икомандэ хъулъфыгъэ 12 ыкIи бзылъфыгъи 6 хэтыгъ. Ахэм медали 6 къахьыгъ. Ящэнэрэ чIыпIэхэр къыдахыгъэх Еутых Рэмэзан, ТхьакIущынэ Ахьмэд, ХьакIэко Данэ. ЯтIонэрэ хъугъэх Владимир Ингушевыр ыкIи Мыгу Миланэ. Дышъэ медалыр къэзыхьыгъэр Датхъужъ Алый.

ХагъэунэфыкIырэ чIыпIэхэр къыдэзыхыгъэхэм шIухьафтынхэр зэрафагъэшъошагъэхэм да­кIоу сомэ мини 10-м щегъэ­жьагъэу мин 30-м нэс аратыгъ.

БЗЭШIУ Асхьад.