ТекIоныгъэм и Мафэ фэгъэхьыгъэ къэгъэлъэгъон

Адыгэ Республикэм исурэтышI IэпэIасэ­хэм япроизведениехэр зыхэхьэгъэхэ гъэтхэ къэгъэлъэгъонэу ТекIоныгъэм и Мафэ фэгъэхьыгъэр АР-м и Сурэт къэ­гъэлъэгъуапIэ къыщызэIуахыгъ.

Экспозицием хэхьагъэх IофшIэгъи 100-м ехъу, ахэр зэмышъогъоу шIыгъэхэм, графикэм, IэкIэ гъэкIэрэкIэгъэ искусствэм адэлэжьэрэ автор 50-мэ къагъэхьазырыгъэ порт­ретых, пейзажых ыкIи натюрмортых. ТекIоны­гъэм и Мафэ ехъу­лIэу сурэтышIхэм я Союз хэтхэм къагъэхьазырыгъэ Iоф­шIагъэхэр фондым хэхьагъэх.

— Хэгъэгум изэмылIэужыгъо шъо зэфэ­шъхьафхэмкIэ къэгъэлъэгъуа­гъэу, дунэе рэхьатым ипейзаж­хэмкIэ ыкIи къэлэ щыIэкIэ гъэшIэгъонхэмкIэ лъыгъэкIотагъэу къэгъэлъэгъоныр зэхэгъэуцуагъ, — къыщаIуагъ АР-м культурэмкIэ и Министерствэ.

Къэгъэлъэгъоныр жъоныгъуа­кIэм и 15-м нэс щыIэщт.