«Налмэсыр» агъэкIэжьы

Адыгеим культурэмкIэ иучреждениехэм язытет игъорыгъозэ нахьышIу ашIы. Лъэпкъ проектэу «Культурэм» къыдыхэлъытагъэу концерт залэу «Налмэсым» игъэкIэжьын мыгъэ рагъэжьагъ.

Сурэтыр: Iэшъынэ Аслъан.

2024-рэ илъэсым ыкIэм нэс IофшIэнхэр лъагъэкIотэщтых. А уахътэм къыкIоцI джырэ шапхъэ­хэм адиштэу унэр зэтырагъэ­псыхьащт: унашъхьэр, инженер коммуникациехэр, кондиционерхэр зэблахъущтых, ыкIыбкIи, ыкIоцIкIи ар агъэдэхэщт. Зал шъхьаIэми, камернэ залми яобо­рудованиерэ ямебельрэ агъэкIэжьыщтых.

— Адыгеим иконцерткъэтыпIэ шъхьаIэхэм ащыщыр, зэлъашIэрэ ансамблэу «Налмэсым» исценэ джырэ шапхъэ­хэм адиштэу зэтегъэ­псыхьэгъэнхэмкIэ, артистхэмкIи, цIыфхэмкIи гуIэтыпIэу ахэр щытынхэмкIэ ищыкIэгъэ амалхэр зетхьащтых. Унэм къыпэIулъ чIыпIэм изэтегъэпсыхьанкIэ, куан­дэхэмрэ къэгъа­гъэхэмрэ ащ щыгъэтIысхьэгъэнхэмкIэ пшъэрылъ гъэнэфагъэ- хэр афэсшIыгъэх, — къы­Iуагъ Адыгэ Респуб­ликэм и ЛIышъхьэ.

Мы аужырэ илъэси 5-м къы­кIоцI культурэм и Унэ 57-рэ республикэм щагъэпсыгъ е щагъэцэкIэжьыгъ, искусствэхэмкIэ еджэпIи 7 щагъэкIэжьыгъ. ИскусствэхэмкIэ еджапIэу Ханскэм дэтымрэ искусствэхэмкIэ Мыекъопэ кIэлэцIыкIу еджапIэу N 6-мрэ ягъэкIэжьын мыгъэ аухыщт. Культурэм и Уни 3 къуаджэхэм ащагъэцэкIэжьынэу рахъухьэ. Культурэм иучреж­дениитIумэ ягъэпсын фежьэщтых. Джащ фэдэу креативнэ индустриемкIэ еджэпIитIу зэхащэщт.