Джэнчэтэ СултIан ишIэжь фэгъэхьыгъагъ

Урысыем, Адыгеим язаслуженнэ тренерэу, республикэм игандбол лъапсэ фэзышIыгъэ Джэнчэтэ СултIан Мосэ ыкъом ишIэжь фэгъэ­хьыгъэ шъолъыр зэнэкъокъоу Мыекъуапэ щыкIуагъэм олимпийскэ резервым испорт еджа­пIэу N 1-м икомандэ ятIонэрэ чIыпIэр къыщыдихыгъ.

Тренер цIэрыIом фэгъэхьыгъэ зэнэкъокъум 2012-рэ илъэсым ыкIи ащ ыуж къэхъугъэ пшъа­шъэхэр хэлэжьагъэх. Шъолъыри 6-м якомандэхэр хагъэунэфыкIырэ чIыпIэхэм афэбэнагъэх. Адыгэ Республикэм, Краснодар краим, Астраханскэ, Волгоград, Ростов ыкIи Самарскэ хэкухэм ялIыкIохэм заушэтыгъ. ЗэкIэмкIи команди 8 хъущтыгъэх.

Адыгеир олимпийскэ резервым испорт еджапIэу N 1-м икомандитIумэ къагъэлъэгъуагъ. Гъэхъа­гъэ зышIыгъэр тренерэу Валерий Гончар зипащэр ары. Типшъашъэ­хэм ешIэгъуи 5 къа­хьыгъ ыкIи финалым Самарскэ хэкум икомандэ щыIукIагъэх. Мыекъуапэ илIыкIохэм зэнэкъокъум текIоныгъэр къыщыдахыным пэблэгъагъэх. Охътэ шъхьаIэм 8:8-у зэIукIэгъур аухыгъ, ау хьакIэхэр пенальтикIэ нахь лъэшыгъэх — 3:2.

Ростов хэкум къикIыгъэхэм ящэнэрэ чIыпIэр ахьыгъ.

БЗЭШIУ Асхьад.