1941 — 1945-рэ илъэсхэм щыIэгъэ Хэгъэгу зэошхом ТекIоныгъэр къызыщыдахыгъэр илъэс 78-рэ зэрэхъурэм фэгъэхьыгъэ мэфэкI Iофтхьабзэхэу зэхащэщтхэр

1941 — 1945-рэ илъэсхэм щыIэгъэ Хэгъэгу зэошхом ТекIоныгъэр къызыщыдахыгъэр илъэс 78-рэ зэрэхъурэм фэгъэхьыгъэ мэфэкI Iофтхьабзэхэу зэхащэщтхэр