Лъэпкъ культурэм игъундж

Адыгэ лъэпкъ къашъом иансамблэу «Мыекъуапэ инэфылъэ­хэр», художественнэ пащэр —УФ-м культурэмкIэ изаслуженнэ IофышIэу, Адыгэ Республикэм инароднэ артистэу Нэныжъ Айдэмыр. Адыгэ лъэпкъ къэшъо 20 фэдиз купым ирепертуар хэт, абхъаз къашъор ахэм зэу ащыщ. 2020-рэ илъэсым «УФ-м лъэпкъ творчествэмкIэ изаслуженнэ куп» зыфиIорэ щытхъуцIэр къылэ­жьыгъ. Непэрэ мафэм ехъулIэу ансамблэм ныбжьыкIэ 250-м ехъу хэт. Илъэс 11 хъугъэу «Кавказыр орэмамыр» зыфиIорэ фестивалэу Тыркуем щызэхащэрэм купыр гъэхъагъэ хэлъэу хэлажьэ. «Кремлевский бал» зыфиIорэ мэфэкIэу гъэ къэс Москва щызэхащэрэм хэлажьэ.

КIэлэцIыкIухэм ыкIи нахьыжъхэм ятворчествэ ихэгъэхъонкIэ Мыекъопэ гупчэм епхыгъэ къэшъокIо ансамблэу «Сюрпризыр», художественнэ пащэр — УФ-м гъэсэныгъэмкIэ иIофышIэ гъэшIуа­гъэу, АР-м культурэмкIэ изаслуженнэ IофышIэу Лариса Тупчаяр. ЛIэшIэгъукIэм къыдэхъугъэ къэшъокIо купым зэкIэмкIи нэбгырэ 87-рэ хэт. Урыс, адыгэ, молдаван, ермэл, китай лъэпкъ къашъохэр къашIых, эстраднэ композициехэр къагъэлъагъох. Лъэпкъ къашъомрэ джырэ уахътэм ихореографиерэ зыщызэдиштэрэ къэгъэлъэгъонхэр, балетыр яIофшIагъэхэм ахэт. Хэгъэгум ишъолъыр зэфэшъхьаф­хэм ащызэхащэрэ зэнэкъокъухэм ахэлажьэ, жъоныгъуакIэм иапэрэ мафэхэм Уфа щыкIощт.

Дунэе фестиваль-зэнэкъокъоу «Адмиралтейская звезда» зыфиIорэм хэлэжьэнэу шIэхэу гъогу техьащт.

Непэрэ уахътэм иискусствэ зыщыхагъэхъорэ гупчэм хэтэу, эстраднэ орэдымрэ къашъомрэ якупэу «Шпаргалкэр», художественнэ пащэр — УФ-м имузыкальнэ обществэ изаслуженнэ IофышIэшхоу, АР-м изаслуженнэ артистэу Марина Фатеевар. Купым нэбгырэ 70-рэ хахьэ. Орэдэу къаIорэм пэпчъ пIоми хъунэу лъэпкъ къашъомрэ джырэ хореографиемрэ зыхэт композициехэмкIэ къагъэкIэракIэ. Мэлылъфэгъум ипэублэ Дунэе зэнэкъо­къоу «Эстрадэм ижъогъо ныбжьыкIэхэр» зыфиIоу Санкт-Петербург щыкIуагъэм купыр хэлэжьагъ. Ансамблэм хэтхэм якъэшъуакIэ ащ щыхагъэунэфыкIыгъ. Нэбгырэ шъиплI фэдиз зыщызэнэкъокъугъэ фестивалым апэрэ степень зиIэ лауреатыцIэр къыщыдахыгъ.

Тэу Замир.

Сурэтхэр къэ­шъокIо купхэм яхъарзынэщ къыхэхыгъ.