СурэтышI-модельерым иIэпэIэсэныгъ

Мэлылъфэгъум и 19-м Адыгэ Республикэм и Лъэпкъ тхылъ­еджапIэ Лъэпкъ театрэу И. Цэим ыцIэ зыхьырэм исурэтышI-модельерэу, АР-м культурэмкIэ изаслуженнэ IофышIэу Даур Людмилэ зыхэлэжьэгъэ мэфэкI Iофтхьабзэ щыIагъ.

Людмилэ илъэс 40-м ехъугъэу театрэм щэлажьэ, «ыIапэ дышъэр къыпэзы» адыгэхэм зыфаIохэрэм ащыщ, исэнэхьат лъэшэу фытегъэпсыхьагъ. Адыгэ театрэм щагъэуцурэ спектаклыбэу лъэхъан зэфэшъхьафхэм яхъугъэ-шIагъэхэр зыщыгъэу­нэфыгъэхэм ахэт артистхэм театрэ щыгъын-шъуашэр ащ «афегъэчъы», ащкIэ артист пэпчъ ролым икъызэIухынкIэ хэлъ сэнаущыгъэр нахь кIегъэтхъы, образ пэпчъ егъэшъуашIо. Щыгъын-шъуашэм гъэпсыкIэ-шIыкIэу нэбгырэ пэпчъ хэлъыр нахь къыригъэлъэгъукIыныр фызэшIокIы ыкIи шъошэ гупсэф дахэм ар зыщыгъым нахь кIуачIэ къыхелъхьэ.

Адыгэ Республикэм и Лъэпкъ театрэ фэгъэхьыгъэу къэпIон хъумэ, илъэс 85-рэ гъогоу ащ къыкIугъэм творческэ Iоф­шIэгъэ дэгъу зэрэзэIуигъэкIагъэр ары. ТхакIор, режиссерыр, сурэтышIыр, модельерыр ыкIи роль зэфэшъхьафыбэр цIыфхэм апашъхьэ къизыгъэуцорэ артистхэр яамал къызэрихьэу зэготэу зэдэлажьэх. Шъыпкъэ, пьесэр зытхы­гъэр, ар режиссерэу зыгъэуцугъэр ыкIи артистхэу хэлэжьагъэхэр сыдигъуи нахь нэм кIэтых. Ау Даур Людмилэ фэдэ IэпэIасэу, творческэ пшъэрылъ иныр — спектаклэ зэфэшъхьафыбэр щыгъынкIэ гъэкIэрэкIэгъэныр зыфызэшIокIырэр, тIэкIу IэкIыб мэхъу. Арышъ, Лъэпкъ тхылъеджапIэм зэIукIэгъоу щызэхаща­гъэм ныбжьыкIэхэр театрэ искусствэм, мы Iофышхом фэгъэзэгъэ IэпэIасэхэм афэгъэнэIосэгъэнхэмкIэ, театрэм Iофышхоу ылэжьырэм ишIуагъэ зэхашIэу пIугъэнхэмкIэ мэхьанэшхо иI.

Модельерэу Л. Даурым итхылъ-альбомэу «Театральный костюм» зыфиIоу АР-р загъэпсыгъэр илъэси 100 зэрэхъу­гъэм ипэгъокIэу къыдэкIыгъэм бзылъфы­гъэ IэпэIасэм иэскизхэр къыдэхьагъэх. Тхылъ къэгъэлъэгъонэу «Магия костюма» зыфиIоу театрэм фэгъэхьыгъэм ар хэлэжьагъ. Iофтхьабзэр зыщыкIорэ унэшхоу ижъырэ адыгэ щыгъын-шъуашэхэр — бзылъфыгъэ саехэр ыкIи хъулъфыгъэ шъошэ зэдиштэхэу пачъыхьэхэм, гуащэхэм ащыгъыгъэхэр, щыгъын шъошэ дэхабэу Людмилэ сурэт ышIыгъэхэр, ыIапэ къыпыкIыгъэхэр ащыолъэгъух. ЗэIукIэгъум хэлэжьэгъэ пстэумэ ахэр ашIогъэшIэгъонэу зэпаплъыхьагъэх.

Iофтхьабзэм хэлэжьагъ театроведэу Шъхьэлэхъо Светланэ. Ащ театрэм итарихъ къыIотагъ ыкIи лъэпкъ нэшанэр къызэбэкIырэ Даур Людмилэ ишъуашэхэр зэригъэпсыхэрэр, ахэм шIэныгъи, къулайи бэу зэрахилъхьэрэр кIигъэтхъыгъ. Альбом-тхылъэу «Театральный костюм» зыфиIорэр Людмилэрэ ежьыррэ зэрэзэдагъэхьазырыгъэр къыIуагъ.

Творческэ зэIукIэгъур театрэм идунэе гъэшIэгъон нэм къыкIигъэуцоу, тхылъ къэгъэлъэгъон баим тхылъеджапIэм ифонд идэгъугъэ ущагъэгъуазэу щытыгъ.

Iофтхьабзэр къызэIуихыгъ ыкIи зэригъэкIугъ Лъэпкъ тхылъеджапIэм иIофы­шIэу Кучмэз Аминэт.

Творческэ зэIукIэгъум хэлэжьагъэх АКъУ-м искусствэхэмкIэ иинститут ще­джэхэрэр, искусствэхэмкIэ Адыгэ республикэ колледжэу У. Тхьабысымым ыцIэ зыхьырэм истудентхэр, тхылъеджэхэр ыкIи тхылъеджапIэм иIофышIэхэр.

Мамырыкъо Нуриет.
Сурэтхэр Iэшъынэ Аслъан тырихыгъэх.