Нэбгырэ 16 хэлэжьагъ

ШахматхэмкIэ Мыекъуапэ ичемпионат Николай Удовиченкэмрэ Анастасия Мельниковамрэ текIоныгъэр къыщыдахыгъ.

Мы Iофтхьабзэр я 78-у зэхащагъ ыкIи ащ нэбгырэ 16 хэлэжьагъ. Швейцарскэ шIыкIэм тетэу зэнэкъокъур рагъэкIокIыгъ, зэхэщакIохэм зэрагъэнэфагъэу, ащ тури 7 къыдыхэлъытэгъагъ.

Хъулъфыгъэхэри бзылъфыгъэ­хэри зэгъусэхэу джэгугъэх. Зэ­нэкъокъум икIэухым нэбгырэ пэпчъ очко пчъагъэу ригъэкъу­гъэр къалъытэжьыгъ, ащкIэ хагъэунэфыкIырэ чIыпIэхэр къыдэзыхыгъэ­хэр къыхагъэщыгъэх.

Зэфэхьысыжьхэм къызэрагъэлъэгъуагъэмкIэ, хъулъфыгъэхэмкIэ анахь текIоныгъабэ къыдэзыхыгъэр Мыекъуапэ ыкIи Адыгэ Рес­публикэм гъогогъу пчъагъэрэ ячем­пионэу Николай Удовиченкэр ары. Ащ апэрэ чIыпIэр фагъ­э­шъо­шагъ. ЯтIонэрэ хъугъэ Арслан Рамазановыр, ащ очкоуи 6 ригъэ­къугъ. Ящэнэрэ чIыпIэр къыдихыгъ Николай Завгороднем.

Бзылъфыгъэхэр пштэмэ, анахь къахэщыгъэр Анастасия Мельниковар ары. Мыщ очкоуи 4 къы­хьыгъ, Мыекъуапэ ичемпион хъу­гъэ. ХагъэунэфыкIырэ чIыпIэ­хэр къыдахыгъэх Нина Широбоковам ыкIи Эллионора Суховам.