Джэджэ районым икIэлэеджакIохэр анахь лъэшых

Федеральнэ проектэу «Спортыр щыIэныгъэм ишапхъ» зыфиIорэм къыдыхэлъытагъэу зэхащэ Урысые физкультурэ-спорт комплексэу «IофшIэным ыкIи зыкъэухъумэжьыным сафэхьазыр» зыфиIорэм ифестиваль.

Ащ ишъолъыр едзыгъоу Адыгеим щырагъэкIокIыгъэм текIоныгъэр къыщыдахыгъ Джэджэ районым икIэлэеджакIохэм.

Фестивалым Мыекъуапэ, Адыгэкъалэ, Джэджэ, Мыекъопэ, Теуцожь ыкIи Шэуджэн районхэм ялIыкIохэр хэлэжьагъэх. Командэ пэпчъ нэбгыри 10 хэтыгъ – кIэли 5-рэ пшъэшъи 5-рэ. Аныбжь илъэс 16-м щегъэжьагъэу 17-м нэс.

НыбжьыкIэхэр лъэныкъо зэфэшъхьафхэмкIэ зэнэкъокъугъэх, зэфэхьысыжьхэм ялъытыгъэу хагъэунэфыкIырэ чIыпIэхэр къыдэзыхыгъэхэр къэнэфагъэх.

Командэхэм очко пчъагъэу рагъэкъугъэр:

1. Джэджэ районыр – 3078,2. Шэуджэн районыр – 2964,3. Мыекъопэ районыр – 2896,4. Мыекъуапэ – 2760,5. Теуцожь районыр – 2392,6. Адыгэкъал – 1901.

Iофтхьабзэм изэхэщакIоу АР-м физическэ культурэмкIэ ыкIи спортымкIэ и Комитет къыгъэхьазырыгъэ медальхэр ыкIи дипломхэр хагъэунэфыкIырэ чIыпIэхэр къыдэзыхыгъэхэм афагъэшъошагъэх. Джащ фэдэу командэхэм ахэт кIэлэ ыкIи пшъэшъэ анахь чанхэм унэе шIухьафтынхэр афашIыгъэх.