ЯтIонэрэ чIыпIэр къыдихыгъ

Татарстан икъэлэ шъхьаIэу Казань теннис цIыкIум­кIэ щыкIогъэ команднэ чемпионатым изэ­фэхьысыжьхэр къэнэфагъэх.

Адыгеир къэзыгъэлъэгъогъэ «Фыщт-АГУ-м» гъэхъэгъэшIу ышIыгъ, ятIонэрэ чIыпIэр къыдихыгъ. ЗэкIэмкIи мыщ командэ 15 хэлэжьагъ, текIоныгъэр Саранскэ икомандэ къыфагъэшъошагъ, Санкт-Петербург илIыкIохэр ящэнэрэ хъугъэх.

Чемпионатым къызэрэдэлъытагъэмкIэ, суперлигэм ятIонэрэ щыхъугъэ командэр Урысыем ипремьер-лигэ я 11-рэ чIыпIэр щызыубытыгъэм IукIэщт.­ «Фыщт­АГУ-м» текIоныгъэр къызыдихыкIэ премьер-лигэм хэхьащт.

Тикомандэ щешIагъэх: Павел Ковенкэр, Марат Мукамбетовыр, Александр Воронцовыр, Илья Шаминыр ыкIи Виталий Шумаковыр. Тиспортсменхэр зэнэкъо­къум фэзыгъэхьазырыгъэр Адыге­им физическэ культурэмкIэ ыкIи спортымкIэ изаслуженнэ IофышIэу Владимир Сидоровыр ары.