Студентхэр концертхэм ахагъэлэжьэщтых

ИскусствэхэмкIэ Адыгэ республикэ колледжэу Тхьа­бы­сым Умарэ ыцIэ зыхьырэм щылажьэхэрэм IэпэIэ­сэныгъэшхо ахэлъэу студентхэр зэрэщырагъа­джэхэрэр Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат къихигъэщыгъ. ЧIыпIэ зэфэшъхьафхэм колледжым истудентхэм закъыщашIы, ахэм яплъынхэу цIыфыбэ къякIуалIэ.

Ащ елъытыгъэу КъумпIыл Мурат культурэмкIэ Адыгеим иминистрэ риIуагъ зыгъэпсэфыгъо мафэхэм къэлэ паркым ыкIи нэмыкI чIыпIэхэу шъолъырым иIэхэм къащатырэ концертхэм нахьыбэрэ студентхэр ахагъэлэжьэнхэу.

Колледжым Iоф щызышIэхэрэм тапэкIэ джыри творческэ текIоныгъэхэр яIэнхэу, IэпэIэсэныгъэшхо зыхэлъ студентхэр рагъэджэнхэу АР-м и ЛIышъхьэ афэлъэ­Iуагъ.

Непэ колледжым гъэсэныгъэ программи 9-у яIэмкIэ студент 315-рэ щырагъа­джэ. Илъэс 63-м ехъоу еджапIэр зылажьэрэм къыкIоцI искусствэм фэгъэзэгъэ IофшIэкIо мини 4 щагъэхьазырыгъ. Ащ къычIитIупщыгъэхэр искусствэхэмкIэ кIэлэцIыкIу еджапIэхэм, творческэ купхэм ащэлажьэх. Искусствэм ылъэныкъокIэ IэпэIэсэныгъэшхо зыхэлъ цIыфхэр зыщагъэхьазырырэ гупчэу колледжым уеджэныр къызэрилэжьыгъэм щэч хэлъэп. АР-м икультурэ хэхъоныгъэ зэрэригъэшIырэм фэшI республикэм имедаль шъхьаIэу «Адыгеим и Щытхъузехь» зыфиIорэр 2021-рэ илъэсым къыфагъэшъошагъ.