Ныбджэгъу ешIэгъухэр

ХоккеимкIэ шъолъыр ныбджэгъу ешIэгъухэр Мые­къуапэ щыкIуагъэх.

Ащ хэлэжьагъэх Адыгеим ­икомандэу «Титан», Краснодар краир къэзыгъэлъэгъорэ «Союз» ыкIи Ростов хэкум икомандэу «Ростов» зыфиIохэрэр.

Мыщ икъызэIухын фэгъэхьыгъэ Iофтхьабзэм хэлэжьагъ ыкIи командэхэм гъэхъэгъэшIухэр ашIын­хэу къафэлъэIуагъ Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат.

ЕшIэгъухэр гъэшIэгъонэу кIуагъэх, текIоныгъэр «Союзым» къыдихыгъ, ятIонэрэ чIыпIэр «Ростов» ыхьыгъ, Адыгеим икомандэ ящэнэрэ хъугъэ.

ХоккеимкIэ Урысые зэнэкъо­къоу «Чэщ лигэр» зыфиIорэм ифинал едзыгъо жъоныгъуакIэм и 4-м щегъэжьагъэу и 16-м нэс Шъачэ щыкIощт. Ащ тикомандэ хэлэжьэнэу зегъэхьазыры.