ГъэхъэгъэшIухэр ашIыгъэх

СамбэмкIэ Урысые зэнэкъокъухэр къалэу Анапэ мэлылъфэгъум и 21 — 22-м щыкIуагъэх, Iофтхьабзэр Урысыем и ЛIыхъужъэу, косманав­тэу Ф. Н. Юрчихиным ишIэжь фэгъэхьыгъагъ.

Адыгеим испортсменхэр мыщ хэлэжьагъэх ыкIи гъэхъэгъэшIу­хэр ашIыгъэх.

Апэрэ чIыпIэр къыдахыгъ Дэ­хъужь Хъызыр (тренерхэр А. А. Делэкъу, М. Ю. Дэхъужь), Хьа­къуй Анзор (А. А. Делэкъу, А. А. Гъомлэшк).

ЯтIонэрэ хъугъэх Мэлгощ Адам, Гъомлэшк Анзор, Бэгъ Тимур, Хьакъуй Ислъам (А. А. Делэкъу, А. А. Гъомлэшк), ТIэшъу СултIан (С. М. Мэрэтыкъу), Сергей Кузминовыр (Хъ. М. Дэ­хъужь).

Ящэнэрэ чIыпIэр къыфагъэ­шъошагъ Хьакъуй Амир (зыгъа­сэхэрэр А. А. Делэкъу, А. А. Гъомлэшк).

Тиспортсменхэм ыкIи ахэм ятренерхэм тафэгушIо, тапэкIи тагъэгушIонэу афэтэIо.