Мыжъомэ шIуагъэ ахэлъ

Ижъырэ лъэпкъхэм афэдэу адыгэхэм сыдигъокIи чIыопсым илIэужыгъо пстэуми мэхьэнэ гъэнэфагъэ аратэу яхэбзагъ. Мыжъо лIэшIэгъум тхьабэхэм афэлажьэхэу зэрэщытыгъэхэм дакIоу зэрылажьэщтыгъэхэ Iэмэ-псымэхэр … Читать далее Мыжъомэ шIуагъэ ахэлъ