Зэкъошныгъэм игъогухэмкIэ

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо филар­­мо­ние Республикэу Башкортостан и Къэралы­гъо академическэ къэшъокIо ансамблэу Файзи Гаскаровым ыцIэ зыхьырэм концерт къыщитыгъ.

Илъэс 80 хъугъэ ансамблэр зыщыIэр, зэрэдунаеу къыкIу­хьэзэ, ялъэпкъ культурэрэ искусствэмрэ цIыфхэм заригъа­шIэрэр. Ансамблэр зэлъашIэрэ хореографическэ коллектив инхэм ащыщ. ЮНЕСКО-м шIу­хьафтынэу дышъэ медалэу «Пять континентов» зыфиIо­рэмрэ дипломэу «Мамырныгъэм илIыкIу» зыцIэмрэ къыфигъэшъошагъэх.

Къэгъэлъэгъонхэр башкир къашъохэмкIэ къызэIуахыгъ, апэрэ къашъом къыщегъэжьагъэу яхореографие цIыфхэм агу рихьыгъ, бэрэ Iэгу афы­теуагъэх. Ф. Гаскаровым икIыгъэ лIэшIэгъум ия 30-рэ илъэс­хэм зэхищэгъэгъэ ансамблэм ижъырэ башкир лъэпкъ къа­шъохэм къащегъэжьагъэу уахътэм диштэу къашIыхэрэри лIэуж зэкIэлъыкIохэм зэIэпахыжьызэ, мы лъэхъаным къынагъэсыгъэх, агъэлъапIэх, концертхэм къащагъэлъагъох. Урысыем ыкIи IэкIыб къэралыгъохэм ащы­псэурэ лъэпкъхэм — къэндзал­хэм, къалмыкъхэм, урысхэм, нэмыкIхэми якъашъохэр сценэм къыщашIыгъэх.

Ансамблэр Адыгеим къэ­кIонэу зэрэхъугъэр федеральнэ программэу «Мы — Россия» зыфиIорэм епхыгъ. Ащ игъэцэкIэн 2014-рэ илъэсым рагъэжьагъ, Совет хабзэр зыщымыIэжьым къыщегъэжьагъэу лъэпкъ хореографическэ ыкIи хор коллективхэр апэрэу ащ зэрипхыгъэх.

Ф. Гаскаровым ыцIэ зыхьырэ ансамблэм ипрограммэ еплъырэ цIыфхэр егъэ­гушIох, яIэпэIэсэныгъэ уасэ къыфашIы.

Ансамблэм ипащэу Надир Байзигитовым концерт турым зэрэхэлажьэхэрэр къытфи­Iо­тагъ:

— Лъэпкъ къашъохэм цIыфхэр нахь зэпэблагъэ ашIых. Тикъэгъэлъэгъонхэр Астраханскэ хэкум къыщедгъэжьагъэх, Саратовскэ хэкум ыуж Адыгеим тыкъэкIуагъ. Джыри Краснодар краим ичIыпIэхэм концертхэр къащыттыщтых.

Коллективым нэбгырэ 60-м ехъу хэт. Тыдэ тыкIуагъэми, башкир къашъохэмкIэ къэгъэлъэ­гъонхэр къызэIутэхых. Лъэпкъ зэфэшъхьафыбэм якъашъохэ-
ри къэтэгъэлъагъох.

— Адэ тэ тиреспубликэ и Къэралыгъо академическэ къэ­шъо­кIо ансамблэу «Налмэсыр» шъошIа, шъузэIукIэу мэхъуа? — теупчIыгъ ащ.

«Налмэсым» ыцIэ чыжьэу Iугъэ, цIыфхэм агъэлъапIэ, Башкортостани ахэм концерт къызщатыгъэхэм ащыщ, ар зы­хъугъэр бжыхьэр ары. Концертыр адыгэ ыкIи башкир къа­шъохэмкIэ къызэIутхыгъагъ. Ти ЛIышъхьэ ишъхьэгъусэ Мые­къуапэ зэрэщыщми нахь благъэ тызэфишIыгъ. Адыгэ къа­шъохэр, Iо хэмылъэу, дахэх.

Н. Байзигитовым къызэри­IуагъэмкIэ, зипэщэ къэшъокIо коллективыр хэгъэгу 70-м ехъу­рэмэ ащыIагъ, тыдэкIи дахэу къащыпэгъокIых, анахьэу IэкIыб къэралхэм ащыпсэухэрэр зэ­рэунагъоу, ныбжьыкIэ купхэу концертхэм къякIуалIэх.

Филармонием исценэ башкир къэшъокIо купыр дахэу къыщышъуагъ. Шъуашэхэр кIэрэкIагъэх, сценэр къагъэдахэщтыгъ. Концертым еплъыгъэхэр зэрагъэрэзагъэхэм ишыхьат бэрэ Iэгу зэрафытеуагъэхэр.

Шъаукъо Аслъангуащ.
Сурэтхэр Iэшъынэ Аслъан тырихыгъэх.