IофыгъуакIэхэм афэгъэзэгъэщт Фондым икъутамэ Адыгеим къыщызэIуахыгъ

ШIэныгъэ-техническэ лъэныкъом фэгъэзэгъэнэу предприятие цIыкIумэ хэхъоныгъэ ягъэшIыгъэнымкIэ Фондым ишъолъыр къутамэ Адыгеим къыщызэIуахыгъ, ар Мыекъопэ къэралыгъо технологическэ университетым щагъэпсыгъ. Ащ фэгъэхьыгъэ Зэзэгъыныгъэм 2023-рэ илъэсым ищылэ мазэ и 23-м зэдыкIэтхэгъагъэх АР-м и ЛIышъхьэу КъумпIыл Муратрэ Фондым ипащэу Сергей Поляковымрэ.

Фондым илIыкIоу Адыгеим щыIэнэу агъэнэфагъэр Мыекъопэ къэралыгъо технологическэ университетым шIэныгъэ IофхэмкIэ ыкIи инновациехэмкIэ ипроректорэу Татьяна Овсянниковар ары.
ШIэныгъэ-техническэ лъэныкъом фэгъэзэгъэнэу предприятие цIыкIумэ хэ­хъоныгъэ ягъэшIыгъэ­нымкIэ Фондым зэпхыныгъэу дыряIэщтым ишIуагъэкIэ коммерческэ шапхъэхэм арыт проектхэу ныбжьыкIэмэ къагъэхьазырхэрэр лъагъэкIотэнхэ алъэкIыщт. Адыгеим къыщызэIуахыгъэ къутамэр шIэныгъэлэжь ныбжьыкIэмэ адэлэжьэщт, ахэм яегъэ­джэнкIэ адеIэщт, нэужым ахэм тикъэралыгъо чIыпIэ тэрэз щагъотыным, IофыгъуакIэхэмкIэ федэ къахьыжьыным щэгугъых.

Технологическэ сатыушIыным хэхъоныгъэ егъэшIыгъэным мы апшъэрэ еджапIэр фытегъэпсыхьагъ, «Стартапыр дипломым фэдэу» зыфиIорэ проектыр щытхъу пылъэу зыщагъэцакIэрэр тIэкIу шIагъэ, шIэныгъэ ыкIи технологическэ пшъэрылъэу къафашIыхэрэм студентхэмрэ аспирантхэмрэ къахагъэлажьэх.