ШIушIэ Iофтхьабзэм шъукъыхэлажь!

Адыгеим щыпсэухэрэм, советскэ цIыф миллион пчъагъэу ти Хэгъэгушхо ишъхьафитныгъэ зыпсэ фэзыгъэ­тIылъыгъэхэм яшIэжь зыгъэлъэпIэрэ пстэуми зафэтэгъазэ 1941 — 1945-рэ илъэсхэм щыIэгъэ Хэгъэгу зэошхом ТекIоныгъэр къызыщыдахыгъэм ия 78-рэ илъэс, Сталинград заом ия 80-рэ илъэс афэгъэхьыгъэ мэфэкIхэу щыIэщтхэм япхыгъэ шIушIэ Iофтхьабзэм яIахь хашIыхьанэу.

Ахъщэу къызэIукIэрэр заом хэлэжьагъэхэм, сэкъатныгъэ хэзыхы­гъэхэм, шъузабэу къэнагъэхэм, хэ­кIодагъэхэм яунагъохэм, фронтым ыкIыб щыIэхэу Iоф зышIагъэхэм ­алъыгъэIэсыгъэным, шIэжь мыжъо­бгъухэм, фэхыгъэхэм якъэхалъэхэм алъы­плъэгъэным, Украинэм щыкIорэ хэу­шъхьафыкIыгъэ дзэ операцием хэла­жьэхэрэм IэпыIэгъу ятыгъэным апэ­Iуагъэхьащт.

Фондым иреквизитхэр

Ветеранхэм (пенсионерхэм) IэпыIэгъу афэхъугъэнымкIэ Адыгэ республикэ фондэу «ТекIоныгъ» зыфиIоу Советскэ Союзым и ЛIы­хъу­жъэу Андырхъое Хъусен ыцIэкIэ щытыр

ИНН/КПП 0105051524/010501001
Классификациер: къалэу Москва Банкэу ВТБ (ПАО) и Къутамэу «Цент­ральный» зыфиIорэр
р/сч 40703810600230000327
Корсчет 30101810145250000411
БИК 044525411

Хэти ыгу пыкIырэ ахъщэр ветеранхэм IэпыIэгъу афэхъугъэнымкIэ ­Адыгэ республикэ фондэу «ТекIоныгъ» зыфиIоу Советскэ Союзым и ЛIыхъужъэу Андырхъое Хъусен ыцIэкIэ щытым икассэ ригъэхьан ылъэкIыщт. Ар зыдэщыIэр: къ. Мые­къуапэ, ур. Крестьянскэр, 236, а 1-рэ къат, офисыр 104-рэ, тел. 8-8772-52-86-73.

АР-м инахьыжъхэм я Совет и Тхьаматэу Н. М. ГъукIэлI

АР-м иветеранхэм я Совет и Тхьаматэу А. А. Къуаджэ

АРФ-у «ТекIоныгъэм» ипащэу Ю. Д. Нэхай