Шъолъыр гупчэм ителефон номер зэблахъугъ

Урысые Федерацием и Социальнэ фонд Адыгэ РеспубликэмкIэ икъутамэ социальнэ IофыгъохэмкIэ игупчэ ителефон номер зэблахъугъ. Республикэм исхэр 2023-рэ илъэсым гъэтхапэм и 20-м къыщегъэжьагъэу ащ теонхэ зэралъэ­кIыщтыр номерэу 8-800-200-01-48-мкIэ ары. Гупчэм иоператорхэм Iофыгъо, фэIо-фэшIэ зэфэшъхьафхэмкIэ консультациехэр цIыфхэм афызэхащэх.

Ны мылъкур, ахъщэ IэпыIэгъу зыкIыр, санаториехэм япутевкэхэр къазэрэратырэм епхыгъэ фэIо-фашIэхэр зэрагъэцэкIэрэ, сэкъатныгъэ зэряIэр къэзыушыхьатырэ тхылъхэр зэрэзэхагъэуцорэ шIыкIэри ахэм къафызэхафы.