ПсэупIэ-коммунальнэ хъызмэтымкIэ диктант Адыгеим щатхыгъ

Урысые Iофтхьабзэр зэхэзыщагъэр партиеу «Единая Россиемрэ» псэолъэшIынымкIэУФ-м и Министерствэрэ.

Гъэтхапэм и 1-м Урысыем щырекIокIыгъэ Iофтхьабзэу «ПсэупIэ-коммунальнэ хъызмэтымкIэ диктант» зыфиIорэм Адыгеир хэлэжьагъ. Диктантым итхын къыхагъэлэжьагъэх администрацием, чIыпIэ зыгъэIорышIэжьыным, унэе псэупIэ товариществэхэм ялIыкIохэр, гъэIорышIэпIэ компаниехэм яIофышIэхэр ыкIи «Единэ Россием и НыбжьыкIэ Гвардие» ипэрытхэр.

Фэтэрыбэу зэхэт унэм игъэIорышIэн, псэупIэ-коммунальнэ фэIо-фашIэхэм, цIыфхэм яфитыныгъэхэм якъэухъумэн афэгъэхьыгъэ упчIэхэр диктантым хэтыгъэх. Ушэтын пэпчъ упчIэ 30 къызэлъиубытэу ар гъэпсыгъэ. Ахэр дэгъоу зыкIугъэхэм электроннэ сертификатхэр аратыгъэх. Зы нэбгырэм гъогогъу пчъагъэрэ ушэтын зэфэшъхьафхэр ыкIунхэу фитыныгъэ иIэу щытыгъ.

«Iофтхьабзэм мэхьанэшхо иIэу ыкIи игъом зэхащагъэу сэлъытэ, сыда пIомэ ащ ишIуагъэкIэ фэтэрыбэу зэхэт унэмэ ачIэсхэми, ахэр зыгъэIорышIэхэрэми яшIэныгъэхэм ахагъэхъощт, фитыныгъэу яIэхэр зыфэдэхэм защагъэгъозэщт. Мы Iофыгъор зышIогъэшIэгъонхэм онлайн шIыкIэм тетэу диктантыр гъэтхапэм и 17-м нэс джыри атхын амал яIэщт, ар порталэу «Школа ЖКХ» (https://life.er.ru/dictation) зыфиIорэм рагъотэщт», — къыIотагъ партийнэ проектэу «МКД-м щыпсэухэрэр» зыфиIорэм ипащэу, Мыекъуапэ икъэлэ Совет идепутатэу Владлена Каноновам.