Нахь лъэшхэр лъэкIуатэх

Чемпионхэм ялигэ хэт командэхэм узыIэ­пащэу ешIэкIэ дахэ къагъэлъагъо. Мы мафэхэм ахэм зэIукIэгъоу яIагъэхэм цIыфыбэ яплъыгъ.

Дунаим икомандэ анахь лъэшхэм ащыщхэу «Реал»(Мадрид) ыкIи «Ливерпуль» финалым и 1/8-м щызэIукIэнхэу хъугъэ. ЕшIэгъуитIуми «Реал» текIоныгъэр къащыдихыгъ. Джащ фэдэу «Наполи» ыкIи «Айнтрахт» ешIэкIэ дахэ къагъэлъэгъуагъ, ау Италием икомандэ зэIукIэгъуитIури къы­хьыгъ. Нахь лъэшхэр лъэкIуатэх.