МэщытыкIэ щагъэпсыщт

Адыгеим ыкIи Пшызэ шъолъыр ащыпсэурэ быслъымэнхэм я ДиндэлэжьапIэ и Совет идэкIыгъо зэхэсыгъо Адыгэ­къа­лэ щыкIуагъ. Муфтиеу Къэрдэн Аскэрбый ар зэрищагъ.

Советым хэтхэр къэблэгъэрэ нэкIмазэм изыфэгъэхьазырын ыкIи ирегъэ­кIокIын, джащ фэдэу зэхэщэным епхыгъэ упчIэхэм атегущыIагъэх.

Нэужым Адыгэкъалэ мэщытыкIэу къыдашIыхьащтым иапэрэ мыжъо гъэтIылъыгъэным фэгъэхьыгъэ мэфэкI зэхахьэм Советым хэтхэр, джащ фэдэу Адыгэкъалэ ипащэу Хьачмамыкъо Азамат хэлэжьагъэх. Шъугу къэдгъэкIыжьын, АР-м архитектурэмкIэ ыкIи къэлэгъэпсынымкIэ и Комитет Адыгэкъалэ мэщытыкIэ щагъэпсынымкIэ Iизын къаритыгъ.