Мыекъуапэ хэлажьэ

БаскетболымкIэ Урысыем ифедера­циерэ компаниеу «Gorilla Energy» зы­фиIорэмрэ кIэщакIо зыфэхъугъэхэ проектэу «Корзина на прокачку» зы­цIэм Мыекъуапэ хэлажьэ.

Iофтхьабзэм пшъэрылъ шъхьаIэу иIэр баскетболым епхыгъэ инфраструктурэр нахьышIу шIыгъэныр ары.

Проектым игъэцэкIэн къыдыхэлъытагъэу Адыгеим икъэлэ шъхьаIэ дэт лицееу N 34-м ипсэолъэжъ дэжь баскетбольнэ щитхэр ыкIи хъурджанхэр щагъэуцугъэх. Ар зыгъэцэкIагъэр «БаскетболымкIэ Мыекъопэ Академиер» ары.

Агъэуцугъэ пкъыгъохэр дунэе шапхъэхэм адештэх ыкIи урамым тегъэпсы­хьагъэх. Мыщ фэдэ щитрэ хъурджанрэ стадионэу «Зэ­къошныгъэм» ибаскетбольнэ площадкэ 2022-рэ илъэсым щагъэуцугъэх.