Лъапсэр къызэрэзэтедгъэнэщтыр

Хы ШIуцIэ Iушъо шапсыгъэхэм адыгабзэр кIэлэцIыкIу IыгъыпIэхэмрэ еджапIэхэмрэ ащызэрагъэшIэным анахьыбэу зынаIэ тетхэм ащыщ я Адыгэ Хасэ.

ГъэсэныгъэмкIэ ащ икомитет Краснодар краим хэгъэгу кIоцI политикэмкIэ и Департамент, гъэсэныгъэмкIэ краим ыкIи Адыгэ Республикэм яминистерствэхэм, гуманитар ушэтынхэмкIэ Адыгэ республикэ институтым, Адыгэ къэралыгъо университетым, Шъачэ ыкIи ТIопсэ районым яадминистрациехэм гъэсэныгъэмкIэ ягъэIорышIапIэхэм, еджапIэхэм япащэхэм, якIэлэегъаджэхэм зэпхыныгъэ адыриIэу, Iофхэм язытет лъэплъэ. Охътэ зэфэшъхьафхэм адыгабзэм икъызэтегъэнэн, ныдэлъфыбзэм изэгъэшIэнкIэ системэм игъэкIэжьын общественнэ парламентым иактивистхэм дунэе, федеральнэ ыкIи шъолъыр мэхьанэ зиIэ Iофтхьабзэхэм къащаIэтэу хъугъэ.

Арэу щытми, непэ Iофхэм язытет уигъэгумэкIынэу щыт, тиныдэлъфыбзэ зышIэхэрэм япчъагъэ нахь макIэ мэхъу зэпыт.

— Типшъэрылъ шъхьаIэр зэпыу фэмыхъоу ыкIи икъоу тикIалэхэм адыгабзэр зэрэзэрагъэшIэщт шIыкIэр къыхэтхыныр ары нахь, къыткIэхъухьэ­хэрэм яныдэлъфыбзэ ашIэн фаеу зэрэщытым тытегущыIэкIэ икъущтэп, — къы­Iуагъ чIыпIэ Адыгэ Хасэм итхьаматэу КIакIыхъу Мэджыдэ. – ЕтIани, адыгэхэр нахьыбэу зыдэс псэупIэхэм, гущыIэм пае, ШэхэкIэй, Хьаджыкъо, Агуй-Шапсыгъэ ыкIи Псыбэ, яеджапIэхэм адыгабзэр ащябгъэшIэнымрэ лъэпкъ зэфэшъхьафхэм къахэкIыгъэ кIэлэеджакIохэр зычIэс еджапIэхэм, гущыIэм пае, ПсышIуапэ, Шэхапэ, Ашапэ, Мэкъупс, Совет-Къуа­джэ, ТIуапсэ, ЦIэпс, Нэджыпсыхъо, Небуг, Гъуа­къо ыкIи Агуяпэ адэтхэм ащызэрагъэшIэгъэным­рэ зэфэдэп. Адыгэ къуа­джэ­хэм адэс кIэлэцIыкIу­хэм зэкIэми ныдэлъфыбзэр зэ­ра­гъэшIэгъэныр зэхэщэ­гъуа­еп, ау къэлэ еджапIэ­хэм ар ащыпхырыщыгъошIу хъурэп. Грант IэпыIэгъур зы хэкIыпIэу сэлъытэ.

Шъачэ пштэмэ, ащ хахьэрэ къуаджэхэу ШэхэкIэйрэ Хьаджыкъорэ адэс кIэлэеджэкIо 322-мэ адыгабзэр арагъашIэ. ТIопсэ районым ис адыгэ унагъохэм къарыкIыгъэ кIэлэцIыкIоу зиныдэлъфыбзэ зэзыгъашIэрэр нэбгырэ 207-рэ мэхъу. Ахэр Гъуакъу, Агуй-Шапсыгъ ыкIи Псыбэ зы­дэсхэр.

КIэлэегъаджэу Iофтхьабзэм хэлажьэхэрэм Iофыгъоу зэрихьылIэхэрэр къаIотагъ. Анахь шъхьаIэу зэкIэ еджапIэхэм ачIэ­лъыр адыгабзэр нэмыкI предметхэм цIыкIу-цIыкIоу программэхэм «къызэрахагъэкIырэр» ары.

ЯтIонэрэ Iофыгъор пособиеу, программэу, методическэ ыкIи художественнэ литературэу ящыкIагъэр икъоу зэрямыIэр ары. Егъэджэн тхылъэу аIэкIэлъ­хэр бэшIагъэу жъы хъугъэх. АдыгабзэмкIэ езгъаджэхэрэм опытышхо зэрямыIэм фэшI, ахэм яшIэныгъэхэм зыщахагъэхъощт курсхэр щыIэнхэ фае.

Адыгабзэр языгъэхьырэ кIэлэегъаджэхэм яассоциацие зэхэщэгъэным бэшIагъэу игъу. Ащ щызэхэфыгъэн фэе Iофы­гъоу щыIэр бэ. КIэлэцIыкIу IыгъыпIэ­хэмрэ еджапIэхэмрэ адыгабзэмкIэ якабинетхэм, лъэпкъ нэшанэр къызщыхэгъэщыгъэ чIыпIэ гъэнэфагъэхэм ягъэпсынкIэ IэпыIэгъу ящыкIагъ.

Краснодар, Мыекъуапэ ыкIи Налщык ялIыкIоу видео-конференцие шIыкIэм тетэу Iэнэ хъу­ра­ем къыхэлэжьагъэхэри къэгущыIагъэх. Гуманитар ушэтынхэмкIэ Адыгэ республикэ институтым иотделэу бзэхэм апылъым ипащэу Анцокъо Сурэт адыгабзэм изэгъэшIэн фытегъэпсыхьагъэу шIэныгъэлэжьхэм Iоф зыдашIэхэрэм, щыIэныгъэм щыпхыращыхэрэм къатегущыIагъ. Ащ иIофшIэгъоу Сытымэ Сарэ ныдэлъфыбзэм икъызэтегъэ­нэнкIэ анахь мэхьанэ зиIэхэр къыхигъэщыгъэх.

Дунэе Адыгэ Хасэм мы лъэныкъомкIэ Iофэу ышIэрэм щигъэгъозагъэх ныдэлъфыбзэмкIэ ащ икомитет ипащэу Шэуджэн Аминэт.

Джащ фэдэу зытегущыIэхэрэм ылъэныкъокIэ еплъыкIэу яIэхэр, япредложениехэр къыраIотыкIыгъэх чIыпIэ Адыгэ Хасэм итхьаматэ игуадзэу ЛIыфэ Хъалидрэ ащ хэтэу Кобл Мадинрэ.

Iофтхьабзэм икIэухым, къуа­джэу Агуй-Шапсыгъэ икIэлэегъа­джэхэр кIэщакIо фэхъугъэхэу, Шъачэ ыкIи ТIопсэ районым яеджапIэхэм адыгабзэмкIэ ащезгъаджэхэрэм я Ассоциацие зэхащагъ. Шъыпкъэ, зэлъашIэрэ мессенджерхэм ащыщ ныIэп ар зыщагъэпсыгъэр, ау кIэ­лэегъа­джэхэр Iофыгъоу къэуцу­хэрэм зэдатегущыIэнхэу, яопыт­кIэ зэдэгощэнхэу ащ амал къытыщт.

НэкIубгъор зыгъэхьазырыгъэр ыуIи сурэтхэр: Ныбэ Анзор.