ИгъэшIэ гъогу дахэ

Социологие шIэныгъэхэмкIэ докторэу, профессорэу Хъунэго Рэщыд Думалыч ыкъор кIэлэегъэджэ унагъом къихъухьагъ. ИцIыкIугъом къыщегъэжьагъэу шIэныгъэм фэщагъэу, ренэу хэхъоныгъэхэр ышIын зэрэфаер къыгурыIоу къэтэджыгъ.

Таганрог дэт радиотехническэ институтыр 1975-рэ илъэсым къызеухым, Московскэ конструктор-технологическэ бюром и Мыекъопэ къутамэ иинженер-конструкторэу Iоф ышIагъ. Къэралыгъо къулыкъу IэнатIэм дакIоу апшъэрэ гуманитар гъэ­сэныгъэ зэригъэгъотыгъ, идиссертацие пхыригъэкIи, философие шIэныгъэхэмкIэ кандидат хъугъэ. Пушкиным, Лермонтовым, Блок, Гете ятворчествэ хэшIыкIышхо фызиIэ, симфоническэ музыкэмрэ тхылъеджэнымрэ зикIэсэ кIалэм респуб­ликэм икъэралыгъо лъапсэхэм яуцуни иIахьышхо хишIыхьагъ. Ар министрэу щытыгъ, Адыгэ Республикэм и Президентрэ Адыгэ Республикэм иминистрэхэм я Кабинетрэ я Администрацие иIофхэм ягъэзекIонкIэ ГъэIорышIапIэм ипэщагъ, Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет — Хасэм идепутатэу щытыгъ.

Р. Д. Хъунагор Адыгэ къэралыгъо университетым ипащэу 1996-рэ илъэсым агъэнафэ. Мы илъэс дэдэм доктор диссертациери Ростов-на-Дону къыщегъэшъыпкъэжьы. Хъунэго Рэщыдэ АКъУ-м Iоф щишIэу зырегъажьэм Адыгэ къэралыгъо кIэлэегъэджэ институтым ипэщагъэхэу профессорхэу ЯкIэкъо Александррэ ХъутIыжъ Кимэрэ упчIэжьэгъоу иIагъэх.

Университетым зипэщэгъэ илъэсхэм шIэныгъэхэмкIэ кандидатхэм, докторхэм процент 61-кIэ къахэхъуагъ, сэнэхьат 14-мкIэ диссертационнэ совети 8 апшъэрэ еджапIэм щызэхащагъ. Федеральнэ проектхэм ямылъкурэ фонд зэфэшъхьаф­хэм ягрантхэмрэ яшIуагъэкIэ сомэ миллион 600-м ехъу зыпэIухьэгъэ научнэ, инновационнэ IофшIагъэхэр атхыгъэх.

Евросоюзымрэ Еврокомиссиемрэ зэхащэгъэ дунэе проектышхохэм, Урысыем, Германием, Францием, Италием, Англием яапшъэрэ еджапIэхэм яконсорциум хэт программэу TEMPUS икорпоративнэ проект­рэ ягъэцэкIэн Адыгэ универ­ситетыр хэлэжьагъ. Инвестиционнэ проектышхохэм якъэгъэлъэгъонхэу дунэе инвестиционнэ форумхэм къащызэIуахыгъа­гъэхэм, Москва, Сколковэ, Къырым, Ростов-на-Дону, Краснодар, Шъачэ ащыкIогъэ Iоф­тхьабзэхэм, «Invest In ADYGEA» зыфиIорэм апшъэрэ еджапIэм иинновационнэ проектхэр ари­хьылIэгъагъэх.

Хъунэго Рэщыдэ илъэс 23-рэ зэрэпэщэ чаныгъэр къаушыхьаты а илъэсхэм къатибгъоу зэтет апшъэрэ еджапIэр, бизнес-инкубаторыр, научнэ тхылъеджапIэр, спортымкIэ Унэшхоу Кобл Якъубэ ыцIэ зыхьырэр, ЯкIэкъо Александр ыцIэкIэ щыт стадионыр, бассейн зыхэт физкультурэ комплексыр, къалэм дэмысхэм апае общежитие зэрагъэпсыгъэхэм, ботаническэ сад, геолого-минералогическэ, зо­ологическэ музейхэр зэрэзэтырагъэпсыхьагъэхэм. Университетым ипсэуалъэхэм чIыпIэу зэлъаубытырэр фэдитIукIэ на­хьыбэ хъугъэ. ПолиграфиемкIэ ыкIи тхылъхэм якъыдэгъэкIынкIэ амалэу ащ иIэхэм хэпшIыкIэу къахэхъуагъ. Хъунэго Рэщыдэ научнэ IофшIэгъи 150-м ехъу иI. Ар янаучнэ пащэу доктор диссертации 3-рэ кандидат диссертацие 16-рэ къагъэшъыпкъэжьыгъ.

2009-рэ илъэсым комплекснэ IофыгъохэмкIэ научнэ-ушэтэкIо институт университетым зыщызэхащэм, кадрэхэм якъэгъэхьазырынкIэ амалыкIэхэр щыIэ хъугъэ. Апшъэрэ еджапIэм икIэ­лэегъаджэхэр, иаспирантхэр, истудентхэр дунэе конференциехэм, симпозиумхэм, кол­­локвиухэм, США-м, Канадэм, Австралием, Японием, Индием, Китаим, Германием ыкIи нэ­мыкI IэкIыб къэралыгъохэм ащыкIорэ научнэ семинархэм чанэу ахэ­лажьэх. Тихэгъэгуи, IэкIыб къэралыгъохэми яшIэныгъэлэжьхэр къызэкIолIэрэ дунэе конференциехэр Адыгэ къэралыгъо университетми щызэхащэх.

ЕгъэджэнымкIэ амалыкIэхэр зыгъэфедэрэ, Темыр Кавказым ишъолъырхэм, Урысыем, IэкIыб къэралыгъохэм яшIэныгъэлэжьхэм осэшхо къызыфашIырэ пэщэ чанэу Р. Д. Хъунагор кадрэхэм ягъэIорышIэнкIэ Урысые проектым илауреат 2009-рэ илъэсым хъугъэ, 2012-рэ илъэсым «Илъэ­сым иректор анахь дэгъу» зыфиIорэ тамыгъэр къыфагъэшъошагъ.

Философиемрэ социологиемрэкIэ кафедрэм ипрофессорэу, Адыгэ къэралыгъо университетым комплекснэ IофыгъохэмкIэ инаучнэ-ушэтэкIо институт ипащэу, культурэм исоциологиекIэ диссертационнэ советым итхьаматэу Хъунэго Рэщыдэ научнэ IофшIэнми, студентхэм яегъэджэни ишъыпкъэу непи апылъ. Республикэм хэхъоныгъэ зэришIыщт къэбарлъыгъэIэс системэр къыхэзыхырэ научнэ школми ар ипащ, «Адыгэ къэралыгъо университетым имэкъэгъэIу» зыфиIорэ журналми иредактор шъхьаI.

Ректор IэнатIэм зэрэIумытыжьзи, Рэщыдэ университетым къырыкIорэм егъэгумэкIы. Коллективым лъытэныгъэ зэрэфыриIэм пае иIофшIэгъухэр ащ лъэшэу къыфэразэх. Рэщыдэ цIыфхэм агурыIон, захигъэзэ­гъэн, иныбджэгъухэм, иIофшIэгъухэм ишIуагъэ аригъэкIын елъэкIы.

БэмышIэу зыныбжь илъэс 70-рэ хъугъэ Хъунэго Рэщыд наукэмкIи, егъэджэн IофымкIи гъэхъагъэу иIэхэм афэшI щытхъуцIэхэмрэ тынхэмрэ бэу къы­фагъэшъошагъэх. Ар Урысые Федерацием апшъэрэ сэнэхьат гъэсэныгъэмкIэ иIофышIэ гъэшIуагъ, Пшызэ шъолъыр наукэмкIэ изаслуженнэ IофышIэшху, Къыблэ Осетием наукэмкIэ изаслуженнэ IофышIэшху, РАН-м социологиемкIэ иинститут, Абхъаз, Донской техническэ, Луганскэ, Монгольскэ, Къыблэ федеральнэ университетхэм ядиректор гъэшIуагъ. ЩытхъуцIэу «Адыгэ Республикэм изаслуженнэ псэолъэшI» зыфиIорэр, Урысыем ФедерациемкIэ и Совет и Щытхъу тхылъ, медальхэу «Адыгеим и Щытхъузехь», «За выдающийся вклад в развитие Кубани», П. Сорокиным ыцIэкIэ щыт тыжьын медалэу «Зав клад в развитие отечественной социологии» зыфи­Iорэр, В. И. Вернадскэм ыцIэкIэ щыт тыжьын медалыр, Кембридж биографическэ ушэтынхэмкIэ и Гупчэ имедалэу «Профессиональный лидер» зыфи­Iорэр ащ къыфагъэшъошагъэх, Сократ и Европейскэ шIухьафтын ар илауреат.

ЩыIэныгъэ гъогу гъэшIэгъон къэзыкIугъэ, иIофшIэгъухэм лъытэныгъэ къызыфашIырэ Р. Хъунагор гъэсэныгъэмкIэ Сербскэ академием иакадемик, республикэм иобщественнэ щыIэныгъэ чанэу хэлажьэ, Адыгэ Республикэм хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ и Министерствэ дэжь щызэхэщэгъэ общественнэ советым итхьамат.

Рэщыд, цIыфыгъэшхо зэрэпхэлъымкIэ тыорэгушхо, тызэрэшIэнэу зэрэхъугъэмкIэ насы­пы­шIоу зытэлъытэжьы. Тыгу къыд­­деIэу уиюбилейкIэ тыпфэ­гушIо. УигъашIэ кIыхьэнэу, жъышъхьэ мафэ ухъунэу, псауныгъэ пытэ уиIэу, угукIэ узы­лъыIэсырэм пIэкIэ улъыIэсэу бэрэ ущыIэнэу тыпфэлъаIо!

К. Д. КIэрмыт.
Биологие шIэныгъэхэмкIэ доктор, педагогикэ шIэныгъэхэмкIэ доктор, профессор, Урысые Федерацием наукэмкIэ изаслуженнэ IофышIэшху.

А. В. Шаханова.
Биологие шIэныгъэхэмкIэ доктор, профессор, Адыгэ Республикэм наукэмкIэ изаслуженнэ IофышIэшху.