Игъоу алъэгъу

Муниципальнэ образованиеу «Пэнэ­жьыкъое къоджэ псэупIэм» инароднэ депутатхэм я Совет игъоу елъэгъу псэу­пIэм ыцIэ: «Аул Начерезий» зыфиIорэр «Аул НечерезийкIэ» зэблэ­хъугъэным иIоф Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет — Хасэр хэплъэнэу.

Мы Iофтхьабзэм ахъщэ зэрэпэIумыхьащтым а чIыпIэм щыпсэухэрэр щытэгъэгъуазэх.

Къэралыгъо Советым — Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр