Зэнэкъокъу зэхащэ

Журналистикэм ылъэныкъокIэ Адыгэ Республикэм и ЛIы­шъхьэ ишIухьафтын афэгъэшъошэгъэнымкIэ Комиссием изэхэсыгъо бэмышIэу щыIагъ.

Адыгэ Республикэм и Президент 2008-рэ илъэсым мэлылъфэгъум и 30-м ышIыгъэ Указэу N 41-р зытетэу «Журналистикэм ылъэныкъокIэ Адыгэ Рес­публикэм и ЛIышъхьэ ишIухьафтын ехьылIагъ» зыфиIорэм диштэу 2023-рэ илъэсымкIэ журна­листикэм ылъэныкъокIэ Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ишIухьафтын афэгъэшъошэгъэным фэгъэхьыгъэ зэнэкъокъу шъхьэихыгъэ зэрэзэхащэрэмкIэ унашъо мыщ щаштагъ.

ЛъэныкъуитIукIэ: гъэзетхэмрэ журналхэмрэ къыхаутыгъэхэмкIэ ыкIи теле-, радиокъэтынхэмкIэ шIухьафтыныр афагъэ­шъошэщт. Журналистикэм ылъэныкъокIэ Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ишIухьафтын афэгъэшъошэгъэнымкIэ Комиссием 2023-рэ илъэсым чъэ­пыогъум и 1-м къыще­гъэжьагъэу шэкIогъум и 1-м нэс журналист Iоф­шIагъэхэмрэ документхэмрэ ыштэщтых, 2023-рэ илъэсым шэкIогъум и 1-м къыщегъэжьагъэу шэкIогъум и 30-м нэс ахэм ахэплъэщт.

ШIухьафтын зыфэгъэшъошагъэмэ хъунэу къагъэлъэгъорэ IофшIагъэхэр зэраштэрэмкIэ шап­хъэхэр Адыгэ Республи­кэм икъэралыгъо хабзэ игъэцэкIэкIо къулыкъухэм яофициальнэ сайтэу «http://adygheya.ru» зыфиIорэм ижъугъотэн шъу­лъэкIыщт. Адыгэ Респуб­ликэм и Президент 2008-рэ илъэсым мэлылъфэ­гъум и 30-м ышIыгъэ Ука­зэу N 41-р зытетэу «Журналистикэм ылъэ­ныкъокIэ Адыгэ Респуб­ликэм и ЛIышъхьэ ишIу­хьафтын ехьылIагъ» зыфи­Iорэр ащ къыщыхаутыгъ.

Документхэр Комис­сием итхьаматэ игуадзэу, Адыгэ Республикэм ­лъэпкъ IофхэмкIэ, IэкIыб къэрал­хэм ащыпсэурэ тилъэп­къэгъухэм адыряIэ зэпхыныгъэхэмкIэ ыкIи къэбар жъугъэм иамалхэмкIэ и Комитет итхьаматэу А. А. Шъхьэлэхъом мыщ фэдэ чIыпIэм рахьылIэнхэ фае: къ. Мыекъуапэ, ур. Крестьянскэр, 236, я 49-рэ каб., тел.: (8772) 52-36-01, факс: (8772) 52-10-16, электрон адресыр: kom­nac01@yandex.ru.