ЗэкIэми зэдытипшъэрылъ

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Му­рат муниципалитетхэм япа­щэхэм зэIукIэ ади­шIыгъагъ. Унагъохэм ящагу­хэр ыкIи республикэм иобщественнэ чIыпIэхэр зэтегъэпсы­хьэгъэнхэм, укъэбзыгъэнхэм япхыгъэ Iофыгъохэм ащ щатегу­щыIагъэх.Адыгеим и ЛIышъхьэ шэмбэт шIы­хьафхэм ыкIи тыкъэзыуцухьэрэ дунаим игъэкъэбзэнкIэ нэмыкI Iофтхьабзэхэм язэхэщэн фэгъэхьыгъэ пшъэрылъхэр къафигъэуцугъэх.

«ЧIым изытет нахь зыпкъ зиуцожьырэ гъэтхэ мафэхэм тихэгъэгу ицIыф псэупIэхэр нахь агъэкъабзэхэу, шэмбэт шIыхьафхэр зэхащэхэу шэны афэхъугъ. Адыгеими а хэбзэ шIагъом дырегъаштэ: цIыфхэр ащ нахь зэпэ­благъэ ешIых, тыкъэзыуцухьэрэ дунаим нахь фэсакъынхэм къыфегъэущых, шIуагъэ къэзыхьырэ Iоф гъэцэкIэгъэным иамал къеты. Мы илъэсми амал зэриIэкIэ нахь цIыфыбэ ащ фэдэ

Iоф­тхьабзэхэм къахэгъэлэжьэгъэным тынаIэ тедгъэтыщт. Зэрэ Адыгееу ащ фэдэ шэмбэт шIыхьафхэр щызэхэтщэщтых. Нэбгырэ пэпчъ ищагу, иурам, икъалэ, икъуаджэ, икъутыр нахь къабзэ, нахь дахэ зэрэхъущтым фэгумэкIын фае. Ар зэкIэми зэдытипшъэрылъ. Арышъ, республикэм щыпсэухэрэр нахь чанэу шэмбэт шIыхьафхэм ахэлэжьэнхэ, Адыгеим ичIыпIэхэр нахь зэтегъэпсыхьагъэ хъунхэм яIахь хамышIыхьэ хъущтэп. ЗэкIэми Iофэу зэдатшIэрэм икIэуххэм тащыгушIу­кIызэ, тыкъэзыуцухьэрэ дунаир нахь къабзэ зэрэхъущтым тыдэлэжьэн фае», — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

ЦIыф псэупIэ пэпчъ санитарием ишапхъэхэм адиштэу щытыным пае нэбгырэ пэпчъ зыщыпсэурэ чIыпIэр зэтыригъэпсыхьан, чъыгхэр ыкIи къэ­гъагъэхэр нахьыбэу ащигъэтIысхьан, чъыгхэр пигъэлыкIынхэ ыкIи нэмыкI Iофтхьабзэхэр зэрихьанхэ фае.

Адыгеим и ЛIышъхьэ муниципа­литетхэм япащэхэм пшъэрылъ афи­шIыгъ унэ-коммунальнэ хъызмэтым ипредприятиехэм ягъусэхэу шэмбэт шIыхьафхэм язэхэщэнкIэ амалэу щы-
Iэр зэкIэ агъэфедэнэу. Ахэм Iофтхьабзэхэу зэшIуахыщтхэм ыпэрапшIэу ягупшысэнхэшъ, пшъэдэкIыжьэу ыхьырэмкIэ гъунэпкъэ гъэнэфагъэ зиIэ обществэу «ЭкоЦентрэм» игъусэхэу хэкIым иугъоинрэ идэщынрэ анаIэ атырагъэтын фае.

АР-м и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу