ЕшIэгъухэр ыкIэм фэкIох

ВолейболымкIэ Урысыем ичемпионат иапшъэрэ лигэу «Б-м» хэт командэхэм япэшIорыгъэшъ ешIэгъу­хэр аухынхэмкIэ бэп къэнагъэр.

Зэнэкъокъум ия 11-рэ тур Мые­къуапэ щэкIо. Адыгеир къэзыгъэ­лъэгъорэ «Динамо-МГТУ-м» ихьакIэх командэхэу «Обнинск» (Обнинск), «Кристалл-Черкизово» (Воронеж) ыкIи «РЦСП» (Краснодар край). ЕшIэгъухэр комплексэу «Ошъутенэм» щэкIох.

Мы мафэхэм ахэм апэрэ зэIукIэгъухэр яIагъэх. Лигэм пэрытыныгъэ щызыIыгъ Обнинскэ икомандэ «Динамо-МГТУ-м» къытекIуагъ, пчъагъэр 0:3 (14:25, 21:25, 20:25). Адыге­им икомандэ джырэ уахътэм яплIэнэрэ чIыпIэм щыт. Ящэнэрэр зыIыгъ «Кристалл-Черкизово» зыфиIорэми ешIэгъоу иIагъэр къы-хьыгъ.

Я 11-рэ турым къыдыхэлъытагъэу командэхэм ешIэгъу плIырыплI яIэщт. Аужырэ я 12-рэ едзыгъор гъэтхапэм ыкIэм къалэу Тюмень щыкIощт.